CFI publiceert jaarlijks activiteitenverslag: niet te missen!

30/06/2015 - IAB

Elk jaar opnieuw doen wij onze uiterste best om u op de hoogte te brengen van en bondige commentaar te leveren bij het jaarlijkse activiteitenverslag van de CFI zodra dit gepubliceerd is. Voor het voorwoord van de voorzitter, een samenvattend document met statistische gegevens en strategische overwegingen over het afgelopen jaar, maar ook en vooral voor de kwalitatieve gegevens en andere typologieën die dat werkstuk pleegt te verstrekken.

Dit jaar echter vonden wij het nuttig om uw aandacht te vestigen op de ‘risicogeoriënteerde aanpak’. Reden? Vooreerst omdat het gaat om het leidende beginsel van de uitoefening van de waakzaamheidsplicht in de kantoren en omdat deze aanpak bepalend is voor het toezicht door het IAB op de naleving van de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 door de externe accountants en belastingconsulenten. Maar ook omdat de risicogeoriënteerde aanpak steeds belangrijker wordt. Dit zeer belangrijke aandachtspunt van de 3de AML-richtlijn komt nu ook aan bod in twee recente uitermate belangrijke documenten: het 4de wederzijdse evaluatieverslag van België door de FAG en de 4de AML-richtlijn.

Dit gezegd zijnde, bevelen wij u warm aan de volgende hoofdstukken aandachtig te lezen. Ze kunnen u helpen bij de detectie van verhoogde risico’s of aanwijzingen ervan.

  1. Onderliggende misdrijven in de door de CFI aan het Parket doorgemelde dossiers wegens ernstige aanwijzingen van witwassen van geld en financiering van terrorisme – p. 25 en 27. Zowel wat de betrokken bedragen als het aantal dossiers betreft, wijzen deze statistieken op het overwegende aandeel van de financiële en economische criminaliteit.
  2. Commentaar op deze onderliggende misdrijven - p. 35. In 2014 waren oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen en misdrijven in verband met de staat van faillissement de meest voorkomende onderliggende misdrijven in de doorgemelde dossiers. Deze drie onderliggende misdrijven alleen al vormden meer dan de helft van de doorgemelde dossiers.
  3. Verdeling van de aan de Parketten doorgemelde dossiers volgens verblijfplaats van de belangrijkste betrokkene - p. 37. Er wordt een uitsplitsing gemaakt naargelang de belangrijkste betrokkene zijn verblijfplaats in België of in het buitenland heeft.
  4. Specifieke misdrijven – Commentaar: a) Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, p. 46 – b) Misdrijven in verband met de staat van faillissement en misbruik van vennootschapsgoederen, p. 52 – c) Oplichting, p. 57 – d) Handel in clandestiene werkkrachten, p. 60 – e) Georganiseerde misdaad, p. 68 – f) Mensenhandel, p. 73 – g) Terrorisme, financiering van terrorisme en proliferatie, p. 75 e.v.

Het jaarverslag van de CFI verstrekt voor alle behandelde onderliggende misdrijven, onder meer, relevante statistieken, de verdeling van het aantal aan het Parket doorgemelde dossiers met vermelding van de bedragen en geïllustreerde, becijferde en nader toegelichte casussen. De aandachtige lezing van dit verslag zal dus zeker geen verloren moeite zijn, daar het nuttige informatie bevat voor de dagelijkse uitoefening van ons beroep.

Thema's:
Kernwoord(en):