Afzonderlijk verkochte digitale dag- en weekbladen, tijdschriften en artikels onderworpen aan het normaal btw-tarief

15/12/2015 - IAB - FOD Financiën

Artikel 98 van de Europese btw-richtlijn 2006/112/EG bepaalt dat de lidstaten enkel een lager btw-tarief mogen toepassen voor de leveringen van goederen en diensten die voorkomen op een limitatieve lijst (zie bijlage III, van voornoemde richtlijn).

Zo is de verkoop van gedrukte dagbladen, tijdschriften en boeken, met uitsluiting van drukwerken die voor reclamedoeleinden worden uitgegeven of die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het maken van reclame, overeenkomstig rubriek XIX, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%.

De levering van dag- en weekbladen geniet, onder bepaalde voorwaarden en ingevolge de aanschrijving nr. 82 van 15.12.1970, gewijzigd door de aanschrijving nr. 21 van 30.09.1993, een bijzondere vrijstellingsregeling die erop neerkomt dat dergelijke bladen onderworpen zijn aan het btw-nultarief.

De toepassing van voornoemde verlaagde btw-tarieven en van de bijzondere vrijstellingsregeling zijn conform de btw-richtlijn.

De Belgische Staat werd evenwel door de Europese Commissie in gebreke gesteld met betrekking tot het in België toegepast btw-tarief op afzonderlijk verkochte digitale kranten en tijdschriften. Het verlenen van toegang tot online publicaties wordt immers aangemerkt als een via elektronische weg verrichte dienst die krachtens artikel 98, punt 2, 2e alinea, van de btw-richtlijn, uitgesloten is van de toepassing van een verlaagd btw-tarief.

De minister van Financiën heeft beslist zich aan het standpunt van de Commissie te conformeren.

Vanaf 01.01.2016 zijn de afzonderlijk verkochte digitale dag- en weekbladen, tijdschriften en artikels onderworpen aan het normaal btw-tarief dat thans 21% bedraagt.

Thema's:
Kernwoord(en):