Fiscale maatregelen van de federale begroting 2018

4/08/2017 - Roger Lassaux - Belastingconsulent - IAB

Net voor de zomerreces stelde de regering haar zomerakkoord voor met een pakket aan maatregelen in het kader van de federale begroting 2018. Onder meer de hervorming van de vennootschapsbelasting werd aangekondigd en toegelicht. Maar het akkoord omvat ook een reeks andere fiscale maatregelen. Dat alles past in het kader van een budgetneutrale hervorming, naar de wens de minister van Financiën. Een kort overzicht.

Overzicht

In onderstaande praktische kolommen vindt u het pakket aan maatregelen, samen met hun datum van inwerkingtreding.

Aftrekken en afschrijvingen

Schrapping van de tot 120 % verhoogde aftrekken en van een reeks van aftrekken en niches (2020).

Schrapping van de degressieve afschrijvingen, ook voor kmo’s (2020).

Autokosten

Afstemming van de aftrekregels voor eenmanszaken op die van vennootschappen: schrapping van de 75 %-regel ten voordele van de toepassing van de CO2-emissieschaal (2018).

Crisisbijdrage

Behouden tot in 2020.

Effectenrekeningen

Inhouding van een abonnementsheffing van 0,15 % als de activa (aandelen, obligaties, fondsen) meer dan 500 000 euro bedragen. Niet van toepassing op pensioenspaarrekeningen, levensverzekeringen of aandelen op naam die in het vennootschapsregister zijn ingeschreven (…).

Europese context

Schrapping van de verrekening in België van de verliezen die vaste inrichtingen die afzonderlijke juridische entiteiten zijn, in het buitenland behalen, tenzij bij vereffening van die inrichting (2020).

Beperking van de aftrekbaarheid van middelen van derden.

Exit tax op de overdracht van activa naar het buitenland.

Fiscale consolidatie

Toelating, volgens nog vast te stellen modaliteiten (2020).

Forfaitaire aftrekbare kosten voor zelfstandigen

Harmonisering met de regeling voor werknemers (max. 4 320 euro) voor alle zelfstandigen, met uitzondering van bedrijfsleiders.

Investeringsaftrek

30 % (in plaats van 8 %) voor kmo’s en eenmanszaken (professionele investeringen tijdens de belastbare tijdperken 2018, 2019 en 2020). Opgelet: die sprong is tijdelijk. Na 2020 valt het percentage terug op 10 %!

Kaaimantaks

Verbetering van de toepassingsvoorwaarden om te vermijden dat bepaalde juridische constructies eraan ontsnappen (…).

Meerwaarden Ven.B.

Schrapping van het tarief van 0,412 %.

Vrijstellingsvoorwaarden: afstemming op het DBI-stelsel – aandelen die sinds meer dan een jaar in bezit zijn en deelneming van tenminste 10 % of 2,5 miljoen. Zo niet? Toepassing van het nominale tarief van de Ven.B. (2018).

Minimale belastbare grondslag

Behoud van de aftrekken van het lopende jaar (investeringen, DBI, innovatie-inkomsten). Als de resterende grondslag hoger is dan een miljoen euro, beperking van de andere aftrekken tot die drempel, verhoogd met 70 % (2018).

Misbruik

Maatregelen om te verhinderen dat louter voor de verlaagde kmo-tarieven wordt overgestapt naar een vennootschap (2018).

Verhoging van de sancties bij ontoereikende voorafbetalingen (2018).

Mogelijkheid tot toepassing van de roerende voorheffing op kapitaalverminderingen als ze tot doel hebben de bij de uitkering van de reserves verschuldigde belasting te omzeilen (2018).

Notionele interesten

Behoud van de notionele interesten, maar alleen voor kapitaalsverhogingen, om het buitenkanseffect te beperken (aanpassing om minder te kosten aan de federale begroting).

Pensioensparen

Aanpassing van de fiscale bovengrenzen: keuze tussen de huidige regeling (max. 940 euro, belastingvoordeel: 30 %) en een nieuwe regeling (max. 1 200 euro, belastingvoordeel: 25 %) (2018).

Roerende voorheffing

Nieuwe vrijstellingsgrenzen voor de roerende voorheffing: 940 euro (interesten) en 627 euro (geïnde dividenden) (2018).

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen worden aan RV onderworpen bij uitkering van inkomsten (bevek-regeling) (2018).

Taks op beursverrichtingen (TOB)

Verhoging van het tarief: respectievelijk 0,12 % en 0,35 % voor aankoop en verkoop van obligaties en aandelen (…).

Behoud van de bovengrenzen: 1 300 (obligaties) en 1 600 (aandelen) per transactie (…).

Tarief Ven.B.

Algemeen nominaal tarief: 29,58 % (2018) – 25 % (2020)

Nominaal tarief kmo: 20,4 % op de eerste 100 000 euro (in plaats van 25 000 euro (2018), maar hogere tarieven voor de hogere winstschijven – 20 % (2020).

Tax shelter voor start-ups

Uitbreiding van de belastingverminderingen (30 % van het investeringsbedrag voor groeibedrijven (...).

Vrijstellingen

Inkomsten uit vrijetijdswerk in specifieke non-profitsectoren: fiscale en sociale vrijstelling ten belope van 6 000 euro per jaar (voor wie tenminste 3/4-tijds werkt of gepensioneerd is (…).

Ontwikkeling van een gelijkaardige regeling in het kader van de deeleconomie (…).

Feedback

De komende weken zal het Instituut dieper ingaan op de specifieke onderdelen van deze hervorming. Daarbij houden we ook de gespecialiseerde pers nauwlettend in de gaten.

Thema's:
Kernwoord(en):