Toevoeging van 16 personen en behoud van 255 personen op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

12/12/2017 - IAB

Op 11 december verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 5 december 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

Dit KB voegt 16 personen toe op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. De opname op de nationale terrorismelijst heeft de bevriezing van hun tegoeden en economische middelen tot gevolg. Deze maatregel beoogt mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen en maakt onderdeel uit van de strijd die de Belgische overheid voert tegen de financiering van het terrorisme.

Door de toevoeging van de 16 personen telt de nationale lijst nu 271 personen.

Met de vaststelling van deze nationale lijst geeft België uitvoering aan Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, die alle landen oproept om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden stellen of pogen te stellen, ze vergemakkelijken of eraan deelnemen. De nationale lijst vormt een aanvulling op Belgisch niveau van de Europese lijsten die de Europese Unie via de verordeningen 2580/2001, 881/2002 en 2016/1686 reeds heeft vastgesteld.

De financiële instellingen en andere organisaties en personen zijn daarnaast verplicht om onverwijld alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor vragen in verband met de nationale lijst.

Behoud van 255 personen op nationale lijst

De Ministerraad van 1 december 2017 heeft het behoud goedgekeurd van 255 personen die reeds voorkomen op de lijst van personen en entiteiten bedoeld in de artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006  inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

De Nationale Veiligheidsraad bepaalt de samenstelling van de nationale lijst op basis van evaluaties van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Om de zes maanden, verricht het OCAD een herziening van deze lijst om te bepalen of  deze personen nog de bedoeling hebben om schade te berokkenen.

De Nationale Veiligheidsraad en de ministerraad hebben het door het OCAD voorgestelde behoud, goedgekeurd.

Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen.

Gelet op het belang van deze preventieve maatregel, verzoeken wij u de inhoud van dit bericht te verspreiden en de nodige maatregelen te nemen opdat de verplichtingen vastgelegd in het KB van 28 december 2006 zouden worden nageleefd.

 

Thema's:
Kernwoord(en):