STIMER op de rails…

16/06/2009 - Roger Lassaux

Het lijstje met technologische acroniemen, die gepaard gingen met de modernisering van de FOD Financiën onder de noemer E-services, neemt nog steeds toe, met bijvoorbeeld My Rent, een toepassing waarmee huurcontracten elektronisch kunnen worden opgemaakt en verstuurd.

De laatste toepassing, STIMER, staat voor “geïntegreerd verwerkingssysteem invordering ten behoeve van meerdere entiteiten”, en is op zijn minst interessant te noemen, zeker vanuit het oogpunt van de FOD Financiën. Het betreft immers een informaticasysteem dat alle gegevens verzamelt over burgers en ondernemingen op het vlak van boetes, belastingen, btw, douane, accijnzen en niet-fiscale rechten. Resultaat? Een evenwicht tussen de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in het kader van een geïntegreerde oplossing, met aan de basis een automatische berekening van wat verschuldigd is en wat moet worden terugbetaald.

Sinds 2007 wordt STIMER uitgewerkt op basis van een lastenboek. Het kadert in de projecten-STIR (Geïntegreerde systemen voor de entiteit Belasting en Invordering) en –STIPAD (Geïntegreerde systemen voor de entiteit Patrimoniumdocumentatie), en treedt vandaag in werking met de geïntegreerde verwerkingsmodule van strafrechtelijke boetes. Geleidelijk zullen roerende voorheffing, voorafbetalingen van zelfstandigen, alimentatievorderingen en inbeslagnemng en verbeurdverklaring worden toegevoegd aan het systeem.

De STIMER-toepassing, die operationeel moet zijn in 2012, zal de gegevensuitwisseling met andere systemen, zoals de Kruispuntbank voor de Sociale zekerheid, ongetwijfeld vereenvoudigen. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers. Een garantie die noodzakelijk is voor het unieke fiscaal dossier, zoals ook aanbevolen door de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de grote fraudedossiers. Dit is alvast een dossier met vervolg.

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):