Meerwaarde van accountants en belastingconsulenten bij fusies en splitsingen

Wat u moet weten over de nieuwe norm

19/03/2014 - IAB

Geachte confrater,


Onlangs heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) de nieuwe norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen goedgekeurd. Deze nieuwe norm – die samen met het IBR tot stand gekomen is – was noodzakelijk om de bestaande norm in overeenstemming te brengen met het gewijzigde Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot fusies en splitsingen.

De wet van 8 januari 2012 heeft de Belgische vennootschapswetgeving met betrekking tot fusies en splitsingen in overeenstemming gebracht met de Europese richtlijnen. De doelstelling van de gewijzigde Europese richtlijn is de fusie- en splitsingsprocedures te vereenvoudigen en de lasten voor de ondernemingen te verminderen.

De vereenvoudigingen hebben betrekking op de publicatieverplichtingen van het fusie- of splitsingsvoorstel, op de verslaggevingsverplichtingen, op de informatie- en communicatieverplichtingen aan de aandeelhouders en op de goedkeuring door de algemene vergaderingen.

De verslaggevingsverplichtingen werden door de wet in hoge mate vereenvoudigd, waardoor deze een belangrijke weerslag hebben op ons beroep. Deze vereenvoudigingen hebben betrekking op meer vrijstellingsmogelijkheden voor het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en/of de controleverslagen over de fusie- of splitsingsvoorstellen.

De accountants en belastingconsulenten kunnen een belangrijke meerwaarde bieden ingeval er wordt gebruikgemaakt van de verruimde vrijstelling van het opstellen van verslagen bij fusies of splitsingen. In deze gevallen mag de economische motivering met het oog op de fiscale neutraliteit van de verrichting immers niet uit het oog verloren worden. Deze vereenvoudiging betekent dus een belangrijke, nieuwe opportuniteit voor accountants en belastingconsulenten!

Het IAB zal zijn leden met praktische tools en gespecialiseerde informatie bijstaan bij de toepassing van deze nieuwe norm. Zo zal in het volgende Accountancy&Tax een bijdrage worden opgenomen over de fiscale verwerking bij fusies. Verder zal de toelichting bij de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen, evenals de publicaties die er betrekking op hebben, worden geactualiseerd.

Met confraternele groeten, 
 

                             Bart Van Coile                                                                           Benoît Vanderstichelen
                             Ondervoorzitter                                                                          Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):