Ons programma voor de komende maanden… 

Ook al is de algemene vergadering nog maar net voorbij, één zaak staat nu al vast: de toekomstvisie van de Raad, onze ambities voor het beroep, worden ruim gedeeld en, wat meer is, financieel goedgekeurd door een aanzienlijke meerderheid van de leden.

Die vaststelling geeft al meteen aanleiding tot een andere, al even dynamische en bindende vaststelling: het nakomen van onze beloften en in alle transparantie vooruitgaan, door de 12 komende maanden onze acties, plannen en realisaties op elkaar af te stemmen...

Voor het jaar 2012/2013, dat ondertussen al aardig op gang is gekomen, trekken we met veel enthousiasme de kaart van de vernieuwing, en dit voor heel wat aspecten van het beroep en bij tal van gelegenheden.

We willen vooreerst onderstrepen hoe belangrijk het voor het beroep is om een bevoorrechte gesprekspartner te zijn, die bekwaam is om evenwichtige oplossingen voor te stellen die overeenstemmen met de realiteit van het terrein. Onlangs hebben we dat aangetoond inzake twee dossiers die zware gevolgen kunnen hebben voor onze cliënten, de ondernemingen, namelijk de problemen betreffende de bijzondere aanslag op geheime commissielonen en de interne pensioenvoorzieningen. De komende maanden willen we die capaciteit nog ontwikkelen om te bekomen dat we systematisch worden geraadpleegd over maatregelen die de normatieve omgeving van de ondernemingen en verenigingen aangaan, onder meer om de federale regering bij te staan bij de uitwerking van het nationaal groeiplan. De besprekingen die al aan de gang zijn, kaderen zeker in die doelstelling: de aangiftetermijnen, de promotie van de elektronische factuur die in de kmo’s nog op kruissnelheid moet komen, enz.

Een ander luik, en niet het minste, van onze acties, zal betrekking hebben op de kwaliteit! Want hoewel onze basisbeginselen bekend en erkend zijn, moeten en willen wij, in de lijn van de internationale omgeving, tonen waarvoor we staan. Het is dus niet meer dan logisch dat wij, aan de nauwe en vertrouwensrelatie die wij met onze cliënten onderhouden, een nieuwe dimensie willen toevoegen, met name de kwaliteitstoetsing. Hoewel het doel van de kwaliteitstoetsing het doorlichten van de interne organisatie is en de in de accountants- en belastingconsulentenkantoren ingestelde procedures voldoen om de kwaliteit van de voor de cliënt uitgevoerde opdrachten te garanderen, willen we tevens een begeleidingsbeleid ontwikkelen, om deze aanpak nauwer te laten aansluiten bij een pedagogische dan bij een repressieve aanpak.

Dit jaar zullen we, door gerichte boodschappen en specifieke acties, onze aandacht en onze inspanningen ook bijzonder toespitsen op welbepaalde leden, namelijk de interne leden. Naast de online-enquête, en het seminarie van 21 maart, willen we onze interne leden nog beter tegemoet komen door de oprichting van een specfieke ruimte op onze website. Ook het “jongerenplan”, een belangrijk onderdeel van ons strategisch plan, past in die bijzondere aanpak. Het jongerenplan zal weldra zeer concrete vormen aannemen, onder meer door de oprichting van een jongerenadviesraad, het opstarten van een enquête waarvan de resultaten op het Forum for the Future op 6 december 2012 zullen worden bekendgemaakt en besproken, het aanhalen van de contacten met de scholen, in samenspraak met de Stagecommissie, het ontwerp van een nieuw logo, enz.

Meer op technisch vlak werken we aan het elektronisch dossier, een even boeiende als noodzakelijke uitdaging! Als interface van uw contacten met het Instituut, als drager van een betere kennis van onze leden, zullen de gegevens van het elektronisch dossier als referentiebasis dienen bij de kwaliteitstoetsing, inclusief in de aangelegenheden die verband houden met de verplichtingen die voortvloeien uit de antiwitwaswetgeving. De tendens naar digitalisering, waarvan het nieuwe e-zine nu al het resultaat is, is onmiskenbaar. Die tendens, die toegang biedt tot snellere, meer interactieve en beter afgestemde informatie, wordt, weldra geconcretiseerd door gerichte verbeteringen aan onze website en de creatie van een nieuwe webruimte, speciaal gewijd aan de strijd tegen het witwassen...

Aan deze actieplannen kunnen we nog toevoegen: een denkpiste over de valorisatie van de voorkeurmateries, naar het voorbeeld van wat de advocaten al toepassen, de problematiek van de rol van de accountant in het kader van de nieuwe wet op de mede-eigendom en de definitie van een professioneel netwerk. En dan hebben we het nog niet gehad over de mediacampagne in dit ander uiterst belangrijk aspect van de modernisering, met name het nieuwe communicatiebeleid van het Instituut, gesteund op het merk "accountant".

Mag ik ten slotte zo vrij zijn u nog een hint te geven: houd de datum van 20 november 2012 vrij in uw agenda! Hoewel er in de loop van het jaar veel gelegenheden zijn waarop we elkaar kunnen ontmoeten naar aanleiding van een artikel, een seminarie of een studiedag, wil de Raad deze ontmoeting hartelijk en ten stelligste aanbevelen. Want net zoals vorig jaar zullen we het genoegen hebben om u te ontmoeten tijdens de komende lokale informatiesessies, en die zullen op 20 november van start gaan...

André Bert
Voorzitter