112 bladzijden maatregelen betreffende de strijd tegen de fiscale en sociale fraude… 

Het document bevat een massa informatie en heel wat kranten en tijdschriften hebben er al ruim aandacht aan besteed en een eerste commentaar aan gewijd. Niettemin vonden we het gepast het u ter beschikking te stellen, zodat iedereen er objectief zijn mening over kan vormen, vóór wij ons aan een analyse ervan wagen of een standpunt innemen, wat we de komende weken vast zullen doen… Gezien de diversiteit van de maatregelen, zouden deze aandachtspunten u moeten kunnen helpen om de voornaamste doelstellingen van het fiscaal luik en de werkmethode beter te begrijpen.

Drie doelstellingen

  • Een preventief beleid

Het plan beoogt de invoering van een preventief beleid, zodat potentiële fraudeurs minder snel tot ongeoorloofde praktijken kunnen overgaan… “De ambitie is dat potentiële fraudeurs minder snel tot onrechtmatige praktijken kunnen overgaan. Het is uitermate belangrijk om instrumenten, die vaak aan de basis liggen van frauduleuze systemen, weg te nemen.” Een voorbeeld? De jacht op misbruik met vennootschappen! Wanneer een zogenaamde “slapende” vennootschap wordt overgenomen door zaakvoerders die niet kunnen worden gelokaliseerd, bestond de werkwijze er tot dusver in om niet-bestaande overnemers te vermelden of de vennootschap te vestigen op een onbestaand adres. Voortaan zal de informatieplicht bij de oprichting van een vennootschap strenger worden. Steeds op het vlak van de preventie zullen, om te beletten dat bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen testaanvragen worden ingediend, alle ontvangen aanvragen anoniem moeten worden gepubliceerd in een rapport, inclusief de aanvragen die worden geweigerd omdat ze betrekking hebben op ongeoorloofde verrichtingen.

  • De inzet van multidisciplinaire teams en datamining om fraudeurs beter te kunnen opsporen

Het plan voorziet ook een efficiëntere strijd, onder meer door een betere koppeling van de informatie uit de diverse databanken. Het doel is, volgens het document, een echte samenwerking op te zetten tussen de diverse overheidsdiensten, fiscale deskundigen, magistraten, douaniers, enz. Die multidisciplinaire teams moeten beschikbare data delen en gerichter gaan controleren met behulp van risicodetectie en datamining. Om de opsporing van de fiscale fraude te verbeteren, wil het plan alle databanken van de administraties koppelen. Resultaat? Beter gekruiste gegevens zullen eventuele fraude vlotter uitwijzen. In dat verband zal de oprichting van de Dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF), op het niveau van de Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), worden belast met de coördinatie van de samenwerking tussen, enerzijds, de diensten van de FOD Financiën en, anderzijds, de externe entiteiten.

  • Herziening van de verjaringstermijnen om beter aan te sluiten bij de realiteit van de feiten

Ten slotte wil de regering vermijden dat fraudeurs op hun criminele opbrengsten kunnen blijven teren en juridische procedures misbruiken om verjaring te bereiken. Met andere woorden, de verjaring zou niet gelden, als de fraudeur steeds ongestraft op de opbrengst van zijn wanprakrijken teert. “Gelden en activa moeten systematisch worden bevroren. De fiscus zal sneller beslag kunnen leggen op goederen als fiscale fraude op heterdaad wordt vastgesteld.” Met hetzelfde doel zullen, wanneer een geval van fraude wordt blootgelegd, de fiscus en justitie overleg plegen om te bepalen of het fraudedossier administratief dan wel strafrechtelijk zal worden behandeld.

De methode

Om die doelstellingen te realiseren, wil de regering een "verduidelijking van de wetgeving”, maar ook “het instrumentarium van controle- en inspectiediensten versterken”.

Op strategisch vlak is elke minister verantwoordelijk voor de strijd tegen de fraude in zijn bevoegdheidsdomein, waarbij het kabinet van John Crombez belast is met de coördinatie en de monitoring van de uitvoering van het plan. Voor de driemaandelijkse evaluatie van de dossiers zal de eerste minister instaan.


André BERT
Voorzitter