ISRS 4410 (revised), Compilation Engagements – een instrument en een leidraad bij het vervullen van onze samenstellingsopdrachten 

De herziene ISRS 4410 (*) van IAASB (**) handelt over de rol en vaktechnische verantwoordelijkheid van de praktijkbeoefenaar als adviseur en medewerker van het management bij de voorbereiding en de rapportering over of voorstelling van (meestal) historische financiële informatie, waarbij deze informatie niet gecertificeerd wordt (geen assurance), maar de naam van de praktijkbeoefenaar wel verbonden wordt aan deze informatie.

Een voorbeeld hiervan is de opmaak en de neerlegging van een jaarrekening, met vermelding van de naam van de praktijkbeoefenaar. Met andere woorden: het gaat over de opdrachten die tot de core business van onze leden-accountants behoren.

Er worden als bijlage van deze standaard, een model van opdrachtbrief voor de samenstellingsopdracht en modellen van samenstellingsverklaringen (***) toegevoegd.

Deze ISRS 4410 (Revised) wordt op de website geplaatst (enkel beschikbaar in het Engels) om u toe te laten kennis te nemen van de zienswijze van IAASB omtrent de samenstellingsopdrachten en onze rol en verantwoordelijkheid daaromtrent. Bij diverse gelegenheden heb ik reeds benadrukt dat wij ons internationaal moeten durven oriënteren. In een geglobaliseerde wereld worden internationale standaarden de referentie voor de beroepsuitoefening.

Het Instituut zal na grondige analyse, commentaar geven bij de tekst en de modellen van deze standaard en de toepassing ervan, rekening houdend met verschillende elementen, waaronder het belang van de geloofwaardigheid van het financieel overzicht voor de onderneming.

André BERT
Voorzitter

(*) ISRS 4410 (Revised): International Standard on Related Services – Compilation engagement – gepubliceerd op 16 maart 2012 (zie website IAASB)
(**) IAASB: International Auditing and Assurance Standard Board
(***) Samenstellingsverklaring: een samenstellingsverklaring is het rapport dat de accountant uitbrengt in het kader van een opdracht tot samenstellen van (al dan niet) historische financiële informatie, m.a.w. een opdracht tot het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van (al dan niet) historische financiële informatie.