Today and tomorrow 

Brandend actueel - De studienamiddag “De fiscale actualiteiten van de FOD Financiën 2012” die het Forum for the Future organiseert voor de boekhoudkundige en fiscale beroepen aan de vooravond van de zomer, wordt stilaan een traditie. Het is een goede gelegenheid om kennis te maken met de nieuwigheden en andere projecten die op stapel staan.

Zoals u kunt zien in de rubriek Downloads, was het programma uitgebreid en gevarieerd. Zowel uiteenzettingen (de aangifte Ven.B 2012) als besprekingen van de aangiftetoepassingen kwamen aan bod, met de nadruk op de nieuwigheden en de vaststellingen bij lopende projecten (Biztax, Tax-on-web en FedIAM, RV on web en Stimer RV).

Los daarvan vermelden we ook de inspanningen die de fiscale administratie levert met het oog op een proactieve communicatie, met name door de perioden van de softwarereleases en de technische ingrepen op voorhand aan te kondigen, zodat tijdelijke, gehele of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de toepassingen op elkaar wordt afgestemd (zie presentatie “ICT/maintenance planifié”).

Denk- en actiepisten - De materies die op deze studie- en ontmoetingsdag werden uiteengezet, vormen uiteraard een geschikte gelegenheid om een aantal projecten en acties van het Instituut te belichten.

Termijnen

Dit jaar moeten vennootschappen en andere rechtspersonen die een aangifte op papier invullen, deze uiterlijk op 30 augustus 2012 indienen. Voor een elektronische aangifte via Biztax, wordt de termijn automatisch verlengd tot 27 september 2012. Deze termijnen gelden zowel voor de aangifte in de Ven.B als voor deze in de RPB en de BNI/vennootschap.

Hoewel iedereen het erover eens is dat de terugkeer naar normale termijnen van prioritair belang is, mits de nodige bescheiden en andere fiches beschikbaar zijn en de toepassingen optimaal functioneren, is dergelijke evolutie enkel denkbaar met een gezamenlijke, stelselmatige en vooraf kenbaar gemaakte aanpak. Hoewel er aanpassingen moet gebeuren aan de termijnen, zou het ideaal zijn als ze, per type van aangifte, werden ingeschreven op een vaste tijdslijn. De drie instituten formuleerden zopas een gemeenschappelijk voorstel aan de FOD Financiën.

Mandaat

De nieuwe toepassing FedIAM, het elektronisch mandatensysteem van Tax-on-web, is sinds 21 januari 2012 operationeel. Bij de voorstelling ervan op de studiedag werd heel wat aandacht besteed aan de praktische modaliteiten, onder meer betreffende het intern beheer van de mandaten (waaronder de mogelijkheid om sommige gevoelige mandaten te beveiligen) en de eventuele overdracht ervan. Los van de technische beschouwingen moet deze nieuwe toepassing, meer dan andere, het product zijn van onontbeerlijk gemeenschappelijk beraad over de eisen en garanties, zowel betreffende de specifieke kenmerken (gereglementeerd beroep, kwaliteitstoetsing, enz.) van het mandaat van de beroepsbeoefenaar als betreffende de domeinen waarin hij tussenkomt en advies verstrekt in de relatie van zijn cliënt met de fiscale administratie. Aan deze kwestie zal het Instituut in een volgend editoriaal bijzondere aandacht besteden.

We zijn er zeker van dat er, zowel wat de termijnen, als wat het mandaat van beroepsbeoefenaar betreft, spoedig vooruitgang zal kunnen worden geboekt.

Met confraternele groeten,
Benoît VANDERSTICHELEN