Welke accountant, welke belastingconsulent bent u? 

Geachte confrater,

Hoe kunnen we het best een zelfstandige helpen die een adviseur zoekt in zijn buurt, een vennootschap die een deskundige uit de bedrijfssector in de arm wil nemen, een vzw die een specifieke fiscale vraag heeft of een particulier die louter een gesprekspartner wenst die hem kan bijstaan in zijn taal?

Hoewel niets de mond-tot-mondreclame kan vervangen, bewijzen de website van het kantoor en andere, al dan niet elektronische, communicatiemiddelen toch hun nut. In Europa is het dan ook de trend om deze middelen zo veel mogelijk te promoten.

Maar welke rol is daarbij weggelegd voor een beroepsinstituut? Moet het Instituut, op grond van zijn opdracht van algemeen belang en informatieverstrekker aan het publiek geen eenvoudige, rechtstreekse en efficiënte toegang tot de leden organiseren? Moet de eerste website die wordt geraadpleegd, omdat het de meest volledige en neutrale informatie biedt, niet de website zijn van de organisatie die of het instituut dat het beroep overkoepelt?

Het is echter niet zo eenvoudig om een geavanceerde professionele zoekmotor uit te werken, vertrekkende vanuit bepaalde criteria, en deze te integreren in een databank.

In tegenstelling tot sommige beroepen die kunnen verwijzen naar een objectieve classificering van, bijvoorbeeld, de rechtstakken , de activiteiten  of de criteria die gebaseerd zijn op een reglementering , is een model “in twee dimensies” niet toereikend om op neutrale en objectieve wijze informatie te verschaffen over het groot aanbod en de diversiteit van de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Om elk lid van het IAB in staat te stellen zijn specifiek karakter en zijn persoonlijkheid als deskundige uit te dragen, zou een zoekmachine verschillende dimensies moeten combineren: het soort opdrachten waarin de beroepsbeoefenaar het best zijn potentieel kan ontwikkelen, de economische sector waaraan hij de voorkeur geeft, de cliënten van wie hij de verwachtingen en eigenheden het best kent, zijn vestigingsplaats, de werktaal of -talen die hij beheerst, enz.

Het IAB is ervan overtuigd dat dergelijke interface meer is dan een instrument om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, en een doeltreffend hulpmiddel voor de promotie van het beroep zou kunnen vormen, door het publiek te informeren over de talrijke en gevarieerde competenties die het inhoudt en door een licht te werpen op de vele en vaak nieuwe taken die de accountant en de belastingconsulent aan de zijde van hun cliënten kunnen uitvoeren.

Het Instituut maakt er dan ook werk van om op zijn website een toepassing te ontwikkelen waarmee u, als "extern” lid, conform de hiervoor vermelde parameters, uw voorkeuractiviteiten kenbaar zal kunnen maken en zo uw “profiel” van accountant of belastingconsulent uitwerken, dat zal beantwoorden aan de zoekopdrachten die de bezoekers van de website, uw potentiële cliënten, ingeven op basis van hun "behoeften".

Het is de bedoeling de “professionele” toegang te integreren in het “elektronisch dossier”, dat te allen tijde toegankelijk en aanpasbaar is. Het IAB zal de meegedeelde informatie niet controleren noch gebruiken. Ze zal op de website worden geplaatst onder uw eigen verantwoordelijkheid, met als enig doel: u (beter) bekend maken bij het publiek.

Dit project zal uitgebreid aan bod komen tijdens de lokale informatiesessies die vanaf eind dit jaar zullen plaatsvinden. Wij streven ernaar u dan een uitgewerkt model te kunnen voorleggen.

Met vriendelijke groet,

Benoît Vanderstichelen
Ondervoorzitter