Uitvoering regeerakkoord: splitsing IAB op de agenda 

Geachte confrater,

De pers berichtte onlangs over het eerste concrete initiatief van de politieke machten om het regeerakkoord uit te voeren, meer specifiek met betrekking tot de splitsing van de beroepsordes.

Dit akkoord voorziet in het volgende:

De splitsing van de orden zal gebeuren na overleg met de betrokken beroepsorden. Er zal in bijzondere regels worden voorzien voor de inwoners van de zes randgemeenten, op basis van het eensluidende advies van de betrokken orden. De splitsing van de orden moet gepaard gaan met een koepelstructuur per orde die met de deontologie belast is (minstens voor de medische beroepen)”.

Deze tekst werd tot nu toe geïnterpreteerd als zijnde dat een splitsing niet mogelijk zou zijn zonder een verzoek hierom, of minstens een akoord van de betrokken beroepsorden.

De drie instituten (IAB , IBR, en BIBF) hebben meermaals hun wens geuit om de huidige unitaire en federale structuren te behouden, en dit om talrijke redenen:

  • het belang voor ondernemingen om een beroep te doen op beroepsbeoefenaars die zowel in het noorden als in het zuiden van het land eenzelfde garantie bieden op het vlak van bekwaamheid, opleiding en deontologie;
  • het belang voor beroepsbeoefenaars om hun activiteiten te kunnen uitoefenen zonder te veel administratieve rompslomp;
  • het belang voor het beroep dat de toezichtsfunctie en omkadering van het Instituut op een professionele en eenvormige manier gebeurt, met een minimum aan kosten, door een grotendeels tweetalig en polyvalent team.

Een splitsing draagt echter niet bij tot deze doelstellingen. Het zou eerst en vooral een opsplitsing of zelfs verdrievoudiging betekenen van de functies, een verhoging van de kosten voor de werking en het personeel, en dus ook van de ledenbijdragen, wat onvermijdelijk zal worden doorgerekend aan de ondernemingen. Het formaliseren van regels voor het taalgebruik bij de behandeling van dossiers, waarbij uitzonderingen moeten worden voorzien voor inwoners van bepaalde gemeenten, mensen die hun activiteiten uitoefenen in verschillende kantoren, enz., maakt het enkel ingewikkelder,  zonder enige toegevoegde waarde.

Hoewel de aankondiging van de intentie om een snelle splitsing door te voeren vermoedelijk kadert in een politieke agenda op zeer korte termijn, is dit niet opportuun in de huidige, moeilijke economische context voor de Belgische kleine, middelgrote en grote ondernemingen en, op internationaal vlak, in een periode van crisis en onzekerheid.

Met deze bedenkingen in het achterhoofd, moet het IAB zich uitspreken over een gepaste houding.

Wij verzekeren u ervan u hierover zeer spoedig te informeren.

 

 Benoît Vanderstichelen André Bert
 Ondervoorzitter Voorzitter