Identificatie van de cliënt: een dwingende zaak 

Geachte confrater,

Een OESO-afdeling die ons land onlangs bezocht, ondervroeg het IAB over een aantal items, waaronder de toepassing van het cliëntenacceptatiebeleid door de leden, het toezicht daarop door het Instituut en de eventuele sanctionering bij het niet-naleven van de verplichtingen.

Daarom is het van belang dat onze externe leden het Reglement (1) en de bijhorende handleiding grondig doornemen en de nodige interne procedures voorzien, zodat zij de verplichtingen zorgvuldig kunnen nakomen. Beide documenten zijn beschikbaar op onze website.

Deze identificatie moet eveneens gebeuren in geval van eenmalige opdrachten, zoals de opdrachten toegekend aan de externe accountants ingevolge de vennootschappenwet (bijzondere mandaten). In dit geval kan men gebruikmaken van de identificatie die werd uitgevoerd door de derdezaakaanbrenger, mits strikte toepassing van artikel 18 tot 21 van voornoemd Reglement.

De Commissie van begeleiding en toezicht kan, bij nazicht van de ingediende verslagen, verzoeken de identificatiebewijzen van opdrachtgever of uiteindelijk begunstigde voor te leggen.

Ingevolge deze verplichting tot toezicht, keurde de Raad een vragenlijst goed, die binnenkort wordt overgemaakt aan alle externe leden. Deze vragenlijst zal verplicht te beantwoorden zijn.

Met vriendelijke groet,

André Bert
Voorzitter

(1) Reglement inzake de toepassing van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme