Het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: brandend actueel voor de externe accountants en de externe belastingconsulenten 

Geachte confrater,

Begin 2010 heeft de Belgische wetgever de preventieve antiwitwaswet op diverse punten aangepast, onder meer door de verplichtingen van de onderworpen personen en ondernemingen, waaronder de externe accountants en de externe belastingconsulenten, bij te stellen. Voornamelijk als gevolg van de derde Europese antiwitwasrichtlijn.

Reglement en controle

Ingevolge deze herziene wet kregen de instituten van de economische beroepen, waaronder het IAB, nieuwe verplichtingen opgelegd. Enerzijds de taak om de toepassingsmodaliteiten van een aantal bepalingen bij reglement te bepalen. Anderzijds legt de wet o.m. aan het IAB op om doeltreffende mechanismen in te stellen om te controleren of de externe accountants en de externe belastingconsulenten interne mechanismen hebben ingevoerd waarmee ze hun wettelijke verplichtingen adequaat kunnen vervullen en of ze deze laatste effectief naleven.

Sleutelpunten van de preventieve wet

Identificatie van de cliënten, hun lasthebbers en uiteindelijke begunstigden, waakzaamheid en adequaat risicobeheer in het kader van de interne kantoororganisatie, evenals de melding aan de CFI van in de wet omschreven feiten waarvan zij vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme zijn de sleutelpunten van deze wet.

Tools ter beschikking

Om de leden behulpzaam te zijn bij deze nieuwe verplichtingen heeft het IAB proactief, naast het geciteerde reglement, diverse tools ontwikkeld zoals een omzendbrief, beslissingsbomen, beslissingsschema’s, identificatieformulieren en een model van interne procedures.

Controle: de vragenlijst

Om de controle opgelegd aan het Instituut door de wet op een efficiënte wijze te kunnen uitoefenen, waarbij wij tegelijk voor ogen hadden om de administratieve lasten voor de leden zo minimaal mogelijk te houden, heeft het IAB ervoor gekozen om deze controle uit te oefenen door middel van een gesloten vragenlijst die voor een voorbereide beroepsbeoefenaar in hooguit een kwartier kan worden beantwoord. Deze vragenlijst kan u heden al raadplegen op de website van het Instituut en hij zal online worden geactiveerd in januari 2013. Antwoord uiterlijk tegen 28 februari 2013.

Tegelijk vermelden wij dat het IAB aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking verslag zal moeten uitbrengen over de uitgevoerde controle en dit nog in 2013, gezien de FAG in 2014 naar België komt om op zijn beurt de toepassing van en de controle op de Belgische antiwitwaswet tegen het licht te houden.

In augustus 2012 werd het IAB trouwens nog ondervraagd door het Forum for fiscal Transparency over een aantal punten in bovenstaand verband, waaronder het cliëntacceptatiebeleid van de kantoren en de controleprocedure van het Instituut.

Vlot verloop gewenst: opleidingssessies

Het IAB roept daarom alle externe leden op, tijdig de voornoemde vragenlijst binnen te sturen.

Om alles vlot te laten verlopen, organiseert het Instituut nog in november en december van dit jaar voor de afgevaardigden van de beroepsverenigingen in beide talen een opleidingssessie, zodat de beroepsverenigingen die dit wensen hun leden op efficiënte wijze kunnen inlichten. Daarenboven organiseren de 3 instituten op 6 december tijdens het Forum for the Future een sessie van 1 uur in het Nederlands en het Frans, waarmee de vragenlijst en de wijze van de controle door de instituten uitgebreid zullen worden toegelicht. Allen welkom!


Met vriendelijke groet,


Jos De Blay
Secretaris-penningmeester van het uitvoerend comité