Mededeling inzake de berekening van de ledenbijdragen 2014

15/01/2014 -

 

Opgelet!

Enkel wijzigingen in statuut die ten laatste door de Raad van 11 maart 2014 goedgekeurd worden, hebben gevolgen voor de berekening van de ledenbijdrage van het jaar 2014.

 

Geachte confrater,

Overeenkomstig het artikel 14 van het KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants, wordt het bedrag van de ledenbijdrage jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. De bijdragen moeten worden betaald binnen de maand volgend op het door de penningmeester toegezonden verzoek.

Het bedrag van de verschuldigde ledenbijdrage verschilt naargelang het statuut van de leden. Zo is de ledenbijdrage voor externe leden hoger dan deze voor interne leden. Aan leden die gepensioneerd, met vervroegd pensioen of erkend invalide voor ten minste vijftig percent zijn, en die bewezen hebben dat ze hun beroepsactiviteiten op beduidende wijze verminderd hebben, kan de Raad een vermindering van de bijdragen toegestaan. Met betrekking tot vennootschappen is het bedrag van de ledenbijdrage van een eenpersoonsvennootschap lager dan dit van een gewone vennootschap.

De berekening van de verschuldigde ledenbijdrage van de leden gebeurt op basis van het statuut van de leden op 1 januari van het jaar waarvoor de ledenbijdrage verschuldigd is. Leden die in de loop van het jaar van statuut veranderen, blijven de ledenbijdrage verschuldigd op basis van hun statuut op 1 januari. De wijzigingen van statuut in de loop van het jaar (bijv. vermindering ledenbijdrage voor gepensioneerde leden en wijziging van extern lid naar intern), hebben slechts gevolgen voor de berekening van de ledenbijdrage voor het jaar erop. Ook leden die ontslag nemen, blijven voor het lopende jaar hun bijdrage verschuldigd op basis van hun statuut in januari (artikel 14 Huishoudelijk Reglement).

Wij wensen de leden er dan ook aan te herinneren om – indien hun statuut gewijzigd is – tijdig het nodige te doen om deze statuutswijziging in orde te brengen bij de diensten van het Instituut! Teneinde de leden de kans te bieden om nog voor het jaar 2014 hun ledenbijdrage aan te passen aan een gewijzigd statuut, werd beslist om dit jaar uitzonderlijk een overgangsperiode in te lassen. Leden die voornemens zijn om hun statuut dit jaar te wijzigen en hun ledenbijdrage aan dit nieuwe statuut aan te passen, kunnen nog tot de Raad van 11 maart 2014 een wijziging van statuut verkrijgen die impact heeft op hun ledenbijdrage voor het jaar 2014.

Aanvragen tot wijziging van statuut ná de Raad van 11 maart 2014 zullen dus geen impact meer hebben op de ledenbijdrage voor het jaar 2014. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals invaliditeit of ziekte, zal een gemotiveerd dossier worden voorgelegd aan de Raad van het Instituut, die een uitzondering kan toestaan.

Let wel: enkel leden van wie de statuutswijziging goedgekeurd werd ten laatste door de Raad van 11 maart 2014, komen in aanmerking voor een wijziging van de ledenbijdrage. Aanvragen tot statuutswijziging die om diverse redenen niet door de Raad van 11 maart 2014 goedgekeurd werden, komen niet in aanmerking. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om zo spoedig mogelijk de door het Instituut gevraagde formaliteiten met het oog op de statuutswijziging te vervullen en de gevraagde documenten aan het Instituut te bezorgen (bijv. verklaring op eer bij ontslag/ bewijs van pensionering bij vermindering ledenbijdrage 50 %/gewijzigd aandelenregister/publicatie sluiting vereffening).

Met confraternele groeten, 
                     Bart Van Coile                                                                Benoît Vanderstichelen
                     Ondervoorzitter                                                              Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):