Hervorming stage en toegang voor kandidaten met 7 jaar beroepservaring

27/01/2014 - IAB

Geachte confrater,

De hervorming van de stage en de toegang tot het bekwaamheidsexamen voor personen met ten minste zeven jaar beroepservaring maken deel uit van het strategisch plan van de Raad die in april 2013 verkozen werd. De Raad formuleerde de volgende doelstellingen voor deze hervorming:

  • inspelen op de recente hervormingen in het onderwijssysteem, mét behoud van het kwaliteitsniveau van de afgelopen 30 jaar;
  • het objectiveren van de resultaten van het bekwaamheidsexamen blijft gegarandeerd;
  • het inschakelen van onze eigen beroepsbeoefenaars, met een uitgesproken expertise in bepaalde vakgebieden van het bekwaamheidsexamen, voor het opstellen van examenvragen;
  • gebruikmaken van de moderne IT-toepassingen om de volledige stageprocedure, waaronder ook de examens, elektronisch te laten verlopen.
  • rekening houden met de beroepservaring en specialisaties.

De hervorming van de stage en de examens zal geleidelijk gebeuren, steeds met een stapsgewijze goedkeuring door de Raad en met de medewerking van de Stagecommissie.

De hervorming bevoordeelt in zekere mate de instroom via de stage ten opzichte van de ‘zeven jaar beroepservaring’. Zo blijven de seminaries op zaterdag behouden en zouden de tussentijdse proeven meetellen voor het bekwaamheidsexamen; de modaliteiten hiervan dienen echter nog te worden bepaald door de Raad.

Zowel de kandidaten die de stage hebben doorlopen als de kandidaten met zeven jaar beroepservaring zullen dankzij deze hervorming enerzijds hun ervaring en anderzijds hun eventuele specialisatie in bepaalde vakgebieden ‒ vast te leggen door de Raad – zwaarder kunnen laten doorwegen.

Zoals voor iedere belangrijke hervorming, zullen nog veel besprekingen plaatsvinden teneinde alle praktische aspecten voldoende duidelijk uit te werken. Hierbij zullen steeds de twee voornaamste doelstellingen van deze hervorming voor ogen gehouden worden: het behoud van het hoge kwaliteitsniveau van de stage en het naar waarde schatten van de vergaarde beroepservaring. De Raad laat zich voor deze belangrijke taak bijstaan door de Stagecommissie.

De hervorming zal de komende maanden stap voor stap doorgevoerd worden en zal reeds deels van toepassing zijn op het bekwaamheidsexamen van april 2014. We zullen het dan ook niet nalaten om u vanaf februari verder te berichten. 

                      Bart Van Coile                                                                   Benoît Vanderstichelen
                      Ondervoorzitter                                                                 Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):