Statutenwijziging bij een kapitaalverhoging: meldingsplicht

5/02/2014 - IAB

Geachte confrater,

Wij ontvingen talrijke vragen over kapitaalverhogingen. Allicht als gevolg van de diverse fiscale maatregelen die de regering onlangs heeft genomen.

Ter herinnering: er zijn twee soorten fiscale bepalingen die een kapitaalverhoging opleggen om een gunstige belastingregeling te kunnen genieten.

Ten eerste geeft artikel 269 § 2 WIB 92 de kleine ondernemingen (in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen) die hun kapitaal verhogen door inbreng in geld recht op het verlaagde tarief van de roerende voorheffing van 15 % op de dividenden die voortkomen uit de ter gelegenheid van die kapitaalverhoging uitgegeven aandelen. Volgens de regering zou die maatregel de kapitalisatie van de kmo’s moeten aanmoedigen. Voor de dividenden toegekend uit de winstverdeling van het derde boekjaar na de datum van de kapitaalverhoging zal de roerende voorheffing 15 % bedragen. Als de kmo al dividenden wil uitkeren vanaf het tweede jaar volgend op de inbreng, zal de roerende voorheffing 20 % bedragen.

Ten tweede laat artikel 537 WIB 92 alle (zowel kleine als grote) vennootschappen die, vóór 31 december 2013, hun op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves hebben uitgekeerd, die reserves uitkeren met toepassing van een tot 10 % verlaagde roerende voorheffing. Die roerende voorheffing moest vóór 15 januari 2014 aan de Schatkist gestort zijn. Om het voordeel van deze gunstregeling te behouden, moeten de vennootschappen binnen een bepaalde termijn na de uitkering echter een kapitaalverhoging doorvoeren. Die kapitaalverhoging moet ten laatste op 31 maart 2014 tot stand gebracht zijn.

Het Instituut ontvangt in dit kader regelmatig de vraag of het al dan niet vereist is een ontwerp van statutenwijziging bij een kapitaalverhoging voorafgaandelijk voor te leggen ter goedkeuring.

We maken gebruik van deze vraagstelling om de meldingsplicht die rust op een erkende professionele vennootschap van accountants en/of belastingconsulenten en haar zaakvoerder of bestuurder opnieuw in herinnering te brengen.

Principiële meldingsplicht

Het is zo dat elke statutenwijziging of verandering van de samenstelling van de bestuursorganen zo spoedig mogelijk dient te worden meegedeeld aan het Instituut (art. 20 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants).

Daarenboven zijn de vennootschappen verplicht de Raad van het Instituut in te lichten over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van het aandeelhouderschap (art. 6 van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten).

Het is in principe slechts vereist de statutenwijziging te melden aan het Instituut nadat deze werd doorgevoerd.
De wijzigingen inzake de stemrechten en de wijzigingen inzake de samenstelling van het aandeelhouderschap of het bestuursorgaan dienen te worden meegedeeld aan het Instituut binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt (voormeld artikel 6).

Jaarlijkse verplichting

Op basis van voormelde regelgeving is het bovendien vereist dat jaarlijks een geactualiseerde lijst van vennoten, aandeelhouders, houders van stemrechten en leden van het bestuursorgaan van een erkende vennootschap wordt overgemaakt aan het Instituut, evenals van de omvang van hun participatie in deze vennootschap.

Het indienen van deze geactualiseerde lijst kan uiteraard gebeuren via e-mail of via gewone post. Maar praktischer nog kunnen de vennootschappen en hun zaakvoerders gebruikmaken van het daartoe bestemde e-loket.

Het e-loket biedt een rechtstreekse toegang tot het elektronische dossier van de vennootschap. Bij vaststelling dat de gegevens waarover het Instituut beschikt niet langer up-to-date zijn, volstaat een e-mail aan de bevoegde dienst met een overzicht van de te wijzigen gegevens.

Deze gegevens worden (1) getoetst aan de geldende erkenningsvoorwaarden, (2) indien nodig aangevuld en (3) uiteindelijk voorgelegd aan de Raad ter goedkeuring. Hierop volgt de aanpassing van de gegevens in de interne bestanden, op de website en het e-loket.

Ontwerp van statutenwijziging

Het Instituut raadt steeds aan om bij elke statutenwijziging de meest recente modelstatuten, die het Instituut ter beschikking stelt via de website, te raadplegen en indien nodig de van belang zijnde clausules over te nemen in het ontwerp van statutenwijziging.

Stemmen de statuten reeds overeen met de modelstatuten en wordt er louter een statutenwijziging doorgevoerd met het oog op een kapitaalverhoging zónder een wijziging binnen het aandeelhouderschap of houderschap van stemrechten tot gevolg, dan is een voorafgaandelijke raadpleging van de diensten van het Instituut niet nodig.

Indien u echter helemaal zeker wenst te zijn dat de statutenwijziging in regel is met de geldende wet- en regelgeving, en om onnodige kosten te vermijden, kan elk ontwerp van statutenwijziging voorafgaandelijk aan de diensten van het Instituut worden voorgelegd (d.callebaut@iec-iab.be).

Met confraternele groeten,

                      Bart Van Coile                                                                          Benoît Vanderstichelen
                      Ondervoorzitter                                                                         Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):