Nieuw(e) manda(a)t(en): een kort overzicht

7/03/2014 - IAB

Geachte confrater,

 

Het elektronisch mandaat, dat onze cliënten ons verstrekt hebben, is een belangrijk onderwerp waarvan de evolutie en de toepassingsmodaliteiten regelmatig op tafel liggen tijdens onze bilaterale overlegvergaderingen met de fiscale administratie.

Ons uitgangspunt bij het benaderen van het elektronisch mandatenbeheer rust op drie basisprincipes: rechtszekerheid (draagwijdte, beperkingen en bewijs), gebruiksvriendelijkheid (modaliteiten voor activatie en stopzetting) en vooruitgang (welke voordelen en welke voorwaarden worden eraan verbonden). Drie principes die als basis dienen bij de ontwikkeling van specifieke toepassingen, zoals MyMinfinPro.

Concreet: aan de hand van onze eerste twee beginselen werden enerzijds de eerste stappen gezet in de richting van het unieke mandaat, teneinde de verschillende authenticaties en procedures te vermijden.

Anderzijds werden de voordelen niet uit het oog verloren: het basisidee? Toegang verkrijgen tot bepaalde informatie en documenten van onze cliënten die in het bezit zijn van de administratie, en tot de evolutie van de lopende procedures. Dit alles natuurlijk mits de beveiligingsvoorwaarden inzake de toegang en de uitwisseling van de gegevens nageleefd worden.

Wij zullen tevens stappen ondernemen om dezelfde rechten op het vlak van vertegenwoordiging van belastingplichtigen te verkrijgen als de advocaten: het impliciete mandaat.

Op de goede weg …

Een maand geleden deelden we mee dat de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM op 11 februari 2014 in werking zou treden. Later kondigde de administratie echter aan dat de procedure pas vanaf begin maart van toepassing zou zijn. Deze nieuwe procedure  ‒ die zou samenvallen met de lancering van Intervat 9.2 ‒ verdient dat we ze nu al van naderbij bekijken.

Want de nieuwe inlogprocedure bevat enkele interessante nieuwigheden. U kunt er immers baat bij hebben, indien uw cliënt u een elektronisch mandaat verleent. Concreet liggen die voordelen volledig in lijn met onze verwachtingen. U krijgt namelijk toegang tot:

  • Intervat voor ondernemingen voor wie u een elektronisch mandaat heeft. Bovendien kunt u daar de aangiften en de ontvangstbevestigingen consulteren.
  • MyMinfin voor die ondernemingen voor wie u een elektronisch mandaat heeft en de uittreksels uit de btw-rekening-courant en de bijzondere rekeningen kunt consulteren.

De btw-belastingplichtige die u een elektronisch mandaat geeft, zal eveneens zelf zijn ontvangstbevestigingen Intervat kunnen consulteren via MyMinfin alsook zijn uittreksels uit de btw-rekening-courant en de bijzondere rekeningen. De btw-belastingplichtige behoudt overigens te allen tijde het recht om zelf zijn aangiften via Intervat in te dienen.
De consultatie, tot slot, is niet langer gebonden aan die ene eID waarmee de documenten werden ingediend in Intervat: indien er meerdere rollen van mandaatuitvoerder voor ‘btw-applicaties’ of ‘btw-delegatie’ werden toegekend, dan hebben al deze rollen de hen toegekende rechten in Intervat en MyMinfin.

De ontvangstbevestigingen voor de aangiften die gezamenlijk werden ingediend via Intervat 9.2 zullen worden opgesplitst per btw-belastingplichtige, zelfs al werden zij ingediend via een meervoudig bestand.

Belangrijk!

Hoewel Intervat 9.2 heel wat perspectieven biedt, krijgt u alsnog de mogelijkheid om de oudere versie te blijven gebruiken. Weet evenwel dat dit gepaard gaat met enkele gevolgen; pas als u voor de nieuwe inlogprocedure kiest, kunt u toegang krijgen tot de zonet opgesomde voordelen, zoals de transparantie. In tegenovergesteld geval kunt u nog gebruikmaken van de oude inlogprocedure (met de eID-kaart of met het digitaal certificaat klasse 3). Op vraag van het Instituut heeft de administratie gekozen voor een geleidelijke overgang! Wij wilden op die manier vermijden dat u de facto geconfronteerd werd met de verplichte hernieuwing van de fiscale mandaten.

Praktisch

Laatste kwestie, tot slot. Hoe worden de nieuwe mandaten aangemaakt en beheerd, zodat u toegang kan worden verleend door de cliënt?

Schematisch wordt het als volgt voorgesteld: surf naar de toepassing MyMinfinPro en klik op ‘Naar MyMinfinPro voor cijferberoepen met authenticatie’. Na authenticatie aan de hand van uw elektronische identiteitskaart, kunt u gemakkelijk een mandaat aanvragen voor een bepaalde cliënt (zie het ppt-bestand). Het systeem genereert vervolgens een e-mail met een hyperlink, en stuurt die naar de cliënt. Die link geeft de cliënt toegang tot de procedure tot acceptatie van het mandaat, die hij dient te valideren met behulp van zijn eID-kaart. Zodra dat gebeurd is, komt in uw applicatie IAM Mandaat de melding dat het mandaat gevalideerd is. Hoewel uit de uitleg kan worden afgeleid dat de volledige procedure op afstand kan worden geregeld, raden wij u aan om de ‘mutatie’ alsnog tijdens een vergadering met uw cliënt af te handelen.

Let wel: het systeem laat toe om verschillende mandaten (btw, Biztax ‒ zelfs al is het nog niet operationeel ‒ en Tax-on-Web) tegelijk en op basis van bestaande mandaten aan te maken via ‘uitbreiden naar andere mandaten’. Op die manier kunt u verschillende afspraken over en weer voorkomen. Ook dit aspect werd op onze vraag gerealiseerd.

Enkele ongemakken … 

Een aantal leden hebben ons gemeld dat enkele bestuurders van vennootschappen moeilijkheden ondervinden om nieuwe mandaten te verschaffen. Reden? De griffies van de rechtbanken van koophandel hebben de bestuurders ingeschreven voor de invoering van de Kruispuntbank van Ondernemingen (in 2003) niet ingevoerd in de KBO, waardoor ze zich, voor het verschaffen van de mandaten, niet kunnen identificeren als mandatarissen van de vennootschappen. Wij hopen dat deze situatie snel kan worden verholpen. Ondertussen vragen we u om geduld uit te oefenen, en herinneren u er nogmaals aan dat deze nieuwe mandaten tot nu toe nog niet verplicht zijn.

 

Met confraternele groeten,


                      Bart Van Coile                                                                          Benoît Vanderstichelen
                      Ondervoorzitter                                                                        Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):