HERINNERING: uw verslag permanente vorming 2013

U heeft nog 1 week!

21/02/2014 - IAB

Geachte confrater,

Sinds enkele jaren werkt de Raad dagelijks aan Kwaliteit.

In toepassing van de norm inzake permanente vorming en overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad, dienen alle interne en externe accountants en/of belastingconsulenten* zich te houden aan de verplichting om tijd te wijden aan permanente vormingsopleidingen:

  • Minimaal 20 uur per kalenderjaar
  • Minimaal 120 uur binnen een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren

Ieder jaar dient men deze verplichting na te komen. Het Instituut is niet bij machte om vrijstellingen te geven voor deze plicht. Het verslag permanente vorming dient elektronisch te worden ingevoerd. Daartoe dient u via www.iec-iab.be in uw e-loket in te loggen en het tabblad ‘Mijn opleidingen’ te selecteren. Verslagen op papier worden niet aanvaard.

Het verslag voor de permanente vorming voor het kalenderjaar 2013, dat loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 dient ten laatste tegen 28 februari 2014 te worden ingevoerd. U kunt uw vormingsuren in de overzichtstabel valideren en u zult een bericht ontvangen waarop het aantal ingevoerde vormingsuren zal vermeld staan. U heeft de mogelijkheid uw verslag te allen tijde aan te passen.

De geldige aanwezigheidsattesten dienen gedurende vijf jaar door de accountant en/of belastingconsulent te worden bewaard en op elk verzoek van het Instituut te worden voorgelegd.

Mogen wij tevens aandringen om ook de andere gegevens in uw e-loket na te gaan en zo nodig aan te passen. Het e-loket bevat uw persoonlijke informatie met betrekking tot uw lidmaatschap bij het Instituut en vormt de basis van een goede informatiedoorstroom tussen uzelf en het Instituut. U kunt snel de verschillende tabbladen (Mijn gegevens, Mijn vennootschappen, Mijn kantoor, Mijn opdrachten …) doorlopen.

Mocht u uw verslag reeds elektronisch ingediend hebben, dan dient u geen rekening te houden met deze e-mail.

Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet en medewerking.

Met confraternele groeten,

                       Bart Van Coile                                                             Benoît Vanderstichelen
                       Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

(*) Ook zij die na stopzetting van beroepswerkzaamheden een korting van 50 % op hun lidmaatschapsbijdrage genieten en zij die in het buitenland werken.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):