Vorming onafhankelijk of extern bestuurder uit startblokken …

28/03/2014 - IAB

Geachte confrater,

Van alle beslissingen die ons uitvoerend comité tot nu toe genomen heeft, is er één waar 50 van onze confraters rechtstreeks mee te maken hebben. Het gaat om de vorming van vijf dagen tot onafhankelijk of extern bestuurder. Deze confraters hadden zich erg snel aangemeld, de vorming was binnen 48 uur al volzet. We kruisten hen in de gangen van ons Instituut en konden vaststellen dat de eerste dag aan hun verwachtingen tegemoetkwam. Hun motivatie is divers. Sommigen hebben de ambitie een mandaat uit te oefenen, anderen streven naar een beter advies voor hun cliënten.

Wat corporate governance betreft, zijn de accountants en de belastingconsulenten van nature de bondgenoten van de ondernemer of van de directie van grotere ondernemingen. Inzicht verwerven in de strategie die een onderneming volgt, leidt tot een betere raad. Inzake risico’s kunnen accountants en belastingconsulenten waardevol advies leveren: bij financiële risico’s, risico’s op klanten, in de relatie met de bank, fiscale risico’s, het inschatten van de aangeboden dekkingen door de verzekeraars enz.

Het werd gaandeweg ook duidelijk dat corporate governance diverse stadia kent, en dat het niet enkel erg grote ondernemingen zijn die met bekwaamheid, wijsheid en professionalisme bestuurd kunnen worden. Corporate governance is immers geen doel op zich, maar moet de duurzaamheid, de performantie, de rendabiliteit van een onderneming ondersteunen. Zij helpt de onderneming om het beste te halen uit elke speler, om het bestuur zakelijker te maken, om een professioneler beeld van zichzelf te ontwikkelen.

Bovendien maakt een degelijke corporate governance de intrede van nieuwe aandeelhouders gemakkelijker of nog, laat zij de overdracht aan de beste voorwaarden verlopen.

Het uitvoerend comité besliste een nieuwe reeks te organiseren in het najaar. De data worden eind mei meegedeeld. Vanaf 2015 zal een gerichte campagne gevoerd worden ter promotie van de rol van onze beroepsbeoefenaars in deze materie, aangezien zij nieuwe diensten kunnen verlenen aan ondernemingen, of er kunnen deelnemen aan de raden van bestuur.

Vergeet verder niet dat u toestemming moet vragen aan het Instituut om een mandaat van extern of onafhankelijk bestuurder te kunnen aanvaarden. Het IAB onderzoekt voorafgaandelijk of de uitoefening van een bepaald mandaat uw onafhankelijkheid niet in het gedrang brengt (geen stemrechten aanhouden, geen echtgenoot of ouder hebben in de directie). Er kunnen slecht vijf mandaten gelijktijdig opgenomen worden, en in de periode van twee jaar die voorafgaat aan het mandaat mag er geen professionele band geweest zijn met de betrokken vennootschap.

Met confraternele groeten,

                     Bart Van Coile                                                               Benoît Vanderstichelen
                     Ondervoorzitter                                                             Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):