Indieningstermijnen Tax-on-Web en Biztax: ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar

3/04/2014 - IAB

Geachte confrater,

In enkele woorden

1. Onze regelmatige vergaderingen met de FOD Financiën, meer bepaald het doorgedreven overleg met de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Carlos Six, over de modaliteiten om terug tot normale indieningstermijnen te komen, hebben ertoe geleid dat we een voorwaardelijk akkoord hebben onderhandeld met de administratie om de huidige termijnen voor mandatarissen te behouden voor dit aanslagjaar.

2. De indieningstermijnen voor mandatarissen Tax-on-Web en Biztax blijven evenwel behouden, mits de indiening van de aangiftes gespreid wordt.

3. De controleacties van de fiscale administratie worden vooraf geprogrammeerd, zodat de indiening van de aangifte voor de uiterste indieningstermijn helemaal niet van invloed is op controledatum.

Termijnen voor aj. 2014

In onderstaande tabel vindt u de nieuwe indieningstermijnen voor het volgend aanslagjaar.

  • TAX-ON-WEB

Uiterste datum van indiening Papieren aangifte

 

Uiterste datum van indiening

Papieren aangifte

TOW Ambtenaar

TOW burger

TOW mandataris

PB

26 juni 2014

16 juli 2014

31 oktober 2014

BNI/PB

1 oktober 2014

15 oktober 2014

31 oktober 2014

 

De toepassing Tax-on-Web zal, voor de indiening van de PB, worden opengesteld op 28 april 2014; de BNI/PB op 8 september 2014.

  • BIZTAX/elektronische aangifte verplicht voor vennootschappen onderworpen aan de Ven.B., die hun rekening sluiten op 31 december 2013

 

Uiterste datum van indiening

Papieren aangifte

Biztax

Ven.B.

Neen

30 september 2014

RPB

30 september 2014

30 september 2014

BNI-Ven./RPB

30 september 2014

30 september 2014

 

Biztax wordt opengesteld vanaf 27 mei 2014, en de mogelijkheid om een papieren aangifte in te dienen zal, behoudens uitzondering, eveneens worden geschrapt voor de RPB en de BNI-Ven./RPB. Schrapping gebeurt vanaf aanslagjaar 2015.

Voorwaardelijk akkoord

De fiscale administratie vraagt als tegenprestatie op een uitgestelde indieningstermijn voor mandatarissen dat de indiening van de aangiftes gespreid wordt. Het Instituut wil derhalve zijn leden hiervoor sensibiliseren. Het Instituut zal dit samen met de fiscale administratie monitoren en u hiervan op de hoogte houden. Mochten we niet slagen in een voldoende gespreide indiening, dan lopen we het risico om het voordeel van de indieningstermijnen voor mandatarissen te verliezen. Het is dus belangrijk dat iedereen zich dienovereenkomstig organiseert. Wij willen bovendien de nadruk leggen op het feit dat de administratie ons haar werkschema heeft gecommuniceerd, en we laten het niet na deze met u te delen:

- Het is de bedoeling van de Algemene administratie van de Fiscaliteit om via een gepast risicobeheer zoveel als mogelijk bij de fiscale controle een gelijke behandeling te garanderen van alle belastingplichtigen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

- Daartoe worden de centrale selecties voor alle controleacties door de Algemene administratie van de Fiscaliteit steeds uitgevoerd op basis van een risicoprofiel waarbij belastingplichtigen die eenzelfde risico vertonen, evenveel kans hebben op een controle en dat voor eenzelfde soort controle steeds dezelfde aanpak wordt gevolgd. Voor de opmaak van deze risicoprofielen wordt, naargelang de actie, naast de verschillende aangiftegegevens, rekening gehouden met allerlei andere nuttige gegevens, zoals listings, jaarrekeningen NBB, gegevens van de sociale diensten enz.

- Teneinde een gelijke behandeling te waarborgen, wordt bij de opmaak van de risicoprofielen van de verschillende acties rekening gehouden met de verschillende indienings- en verwerkingstermijnen van de verschillende aangiften. De selectielijsten, die leiden tot de effectieve controleprogramma’s, worden dan ook slechts opgemaakt of bijgewerkt op het ogenblik dat alle benodigde gegevens van alle belastingplichtigen beschikbaar zijn. Het ogenblik en de wijze van indiening van de verschillende aangiften, zowel inzake directe als indirecte belastingen, alsook de datum van afsluiting van het boekjaar, hebben dan ook op geen enkele manier een directe invloed op de kans tot selectie van belastingplichtigen. Het is met andere woorden absoluut verkeerd ervan uit te gaan dat wie vroeger of later in de aangiftetermijn de aangifte indient, op basis daarvan al dan niet vroeger of later in een bepaalde controleactie zou kunnen worden opgenomen. Er is derhalve geen enkel motief om het indienen van de aangiften uit te stellen tot op het einde van de indieningstermijn.

- De nultolerantie inzake de aangifteverplichtingen is één van de strategische en operationele doelstellingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, zodat bij de operationele diensten inderdaad wel bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het nazicht van de belastingplichtigen die hun aangifteverplichtingen niet tijdig (en correct) nakomen.

Met confraternele groeten,

                      Bart Van Coile                                                                Benoît Vanderstichelen
                      Ondervoorzitter                                                              Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):