Algemene vergadering 2014: voorzitter HREB licht twee problemen toe!

22/05/2014 - IAB

Geachte confrater,

Tijdens het academisch gedeelte van de algemene ledenvergadering van ons Instituut, was de voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB), Jean-Marc Delporte, één van de drie gastprekers. De HREB heeft onder meer als taak het verstrekken van adviezen aangaande ontwerpen van koninklijke besluiten die betrekking hebben op de uitoefening van de opdrachten door onze leden, het verstrekken van adviezen aangaande de normen en aanbevelingen vervaardigd door de beroepsinstituten en het toezien op een geharmoniseerd wettelijk kader dat van toepassing is op de verschillende beroepen en dat ieders specifieke bevoegdheden worden gerespecteerd.

Dit jaar wordt er des te meer uitgekeken naar de bedenkingen en voorstellen, aangezien ze van de nieuwe voorzitter van de HREB, Jean-Marc Delporte, komen. We hoeven mijnheer Delporte niet meer voor te stellen; hij is u allen allicht bekend! Maar zaak staat vast dat hij, aan de hand van zijn talloze functies – onder andere bij de FOD Financiën – bewezen heeft altijd interesse te tonen in onze beroepen, hun specifieke kenmerken en hun toekomst.

Hij had het tijdens zijn uiteenzetting dan ook over twee belangrijke onderwerpen:

  • De boekhouding en de audit in de Belgische publieke sector;
  • Overwegingen met betrekking tot het toekomstig wettelijk kader voor de economische beroepen

Wat moeten we hieruit onthouden?

  • België moet nog inspanningen leveren om het boekhoud- en auditsysteem van de overheidssector te hervormen. Hiervoor is een nieuwe impuls nodig. Op termijn zal het niet meer mogelijk zijn om een overheidsboekhouding te voeren die sterk verschilt van de boekhouding van een private onderneming. Vandaar de toekomstige harmonisatie van de Europese boekhoudnormen voor de overheidssector (European Public Sector Accounting Standards, EPSAS), om te komen tot leesbare en vergelijkbare nationale rekeningen gebaseerd op betrouwbare informatie.
  • Delporte sneed vervolgens de audithervorming in Europa – die het Europees Parlement einde maart 2014 goedgekeurd heeft – aan. Aan de hand van de nieuwe regels zal de kwaliteit van de wettelijke audit verbeteren, zullen de wettelijke auditors hun onafhankelijkheid bewaren en zal het toezicht versterken. De jaarrekeningcontrole bij de organisaties van openbaar belang zal onderhevig zijn aan strengere regels. Zo verduidelijkt de voorzitter van de HREB met behulp van enkele voorbeelden dat de tekst waarover men het uiteindelijk eens is geraakt, veel evenwichtiger is dan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Vervolgens ging hij, vanuit de invalshoek van het bestaande systeem in België, in op de maatregelen uit de richtlijn en de Europese verordening inzake publiek toezicht.

Zijn uiteenzetting was dus een stand van zake over enkele belangrijke kwesties, maar tezelfdertijd wierp Jean-Marc Delporte enkele pertinente vragen op. Vragen die vandaag de dag onmogelijk beantwoord kunnen worden. Wordt allicht vervolgd!

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                              Benoît Vanderstichelen
                  Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):