Strategische acties ter attentie van onze toekomstige regeringen

3/07/2014 - IAB

Geachte confrater,

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, wordt alle aandacht geschonken aan de gesprekken tussen de informateur en de verschillende partijen. Zij zijn immers aan zet om zowel op federaal als op gewestelijk vlak een regering te vormen en om tot een regeerakkoord te komen. Daarvoor moeten ze een evenwicht tussen elkaars standpunten en oplossingen vinden, die de beleidslijnen van de komende legislatuur 2014-2019 zullen bepalen. We staan dus voor een moeilijke periode waarin gezocht wordt naar efficiënte en evenwichtige oplossingen op de talrijke economische, sociale en maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan de economische heropflakkering of de overdracht van de federale bevoegdheden naar de gewesten (als gevolg van de zesde staatshervorming). Bovendien zal het energie-, klimaat- en milieubeleid in de komende jaren opnieuw op tafel worden gegooid, en dus zal een nieuwe wetgeving ontstaan met nieuwe vereisten en verwachtingen van onze cliënten.

Twee dimensies

Als economische beroepsbeoefenaar, als partner van de overheid, maar ook als vertrouwenspersoon van onze cliënten, willen we ons aldus met volle overgave en met een geest van toenadering, aan de zijde van de Staat en ten dienste van de ondernemingen, inzetten in alle domeinen waarin onze competenties en meerwaarde kostbare troeven zijn, waarin onze waarden en ethiek kunnen dienen en het verschil maken. Die drie sterke ideeën ‒ die nauw aansluiten bij de strategische oriëntaties, de duidelijke en afgekondigde doelstellingen van de Raad van het Instituut voor de jaren 2013-2016 ‒ bepalen de structuur van onze aanpak: ondernemingen strategisch ondersteunen, de dialoog met de overheid aanzwengelen en het beroep moderniseren.

Krachtige dialoog

In de loop van de verkiezingscampagnes hebben heel wat economische en sociale actoren en partners zich tot de politieke partijen gericht met als doel hun aandachtspunten kenbaar te maken. Vaak gebeurde dat aan de hand van een memorandum.

Wij hebben er echter voor gekozen om onze voorstellen persoonlijk en mondeling te onderbouwen, toe te lichten en te verdedigen via een meer efficiënte en voorkomende methode: overleg. Zodra de bevoegde ministers zijn aangesteld, zullen wij ze vragen en voorstellen om een constructieve, relevante en permanente dialoog op te bouwen. Wij zullen er zeker voor zorgen dat onze eisen, voor alle thema’s waarover overleg zal worden gevoerd, behoorlijk onderbouwd en genuanceerd zijn, zodat er minstens positief over gedebatteerd zal worden, mochten ze niet aanvaard en verwezenlijkt worden. Desgevallend zullen wij onze voorstellen, in gezamenlijk overleg met de drie Instituten, voordragen.

Uiteraard zullen we u nu en dan op de hoogte houden van de geboekte resultaten van onze houding. We reiken dus de spreekwoordelijke hand aan de politieke partijen, wat volledig kadert in ons engagement! Wij zijn namelijk voorstander van een efficiënte aanpak, aan de hand van dialoog! En dit ten dienste van het beroep!

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                              Benoît Vanderstichelen
                  Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):