Btw-vrijstelling voor beroepsverenigingen: IAB verkrijgt uitstel tot 31 december 2014

19/08/2014 - IAB

Geachte confrater,

Eind vorig jaar publiceerde de FOD Financiën de circulaire AAFisc Nr. 50/2013 (E.T. 124.537) van 29 november 2013 waarin de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor onderwijs en beroepsopleiding werden uiteengezet. Hierdoor werden ook de opleidingen georganiseerd door de beroepsverenigingen (seminaries, studiedagen, ‘updating’ enz.) vanaf 1 januari 2014 vrijgesteld van btw.

In het verleden werden verschillende van deze opleidingen onderworpen aan de btw omdat zij in een eerdere Circulaire uitgesloten werden van de vrijstelling voorzien in artikel 44, § 2, 4° WBTW. Hierdoor was de btw verschuldigd op de opleidingen van de beroepsverenigingen die niet voldeden aan de voorwaarden tot vrijstelling. Verschillende beroepsverenigingen hadden zich bijgevolg reeds jarenlang als (gemengde) btw-belastingplichtige geregistreerd en rekenden btw op de opleidingen, seminaries, updates die ze organiseerden. Zij hadden bijgevolg eveneens recht op aftrek van de btw die hen in rekening werd gebracht op de bedrijfsmiddelen en op de kosten van leveringen en diensten, met betrekking tot de door hen verstrekte opleidingen.

De wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende duurzame ontwikkelingen (BS 28 juni 2013) wijzigde vanaf 1 januari 2014 deze vrijstelling. Ingevolge het nieuwe artikel 44, § 2, 4°, a)  WBTW werd deze vrijstelling van toepassing op alle opleidingen georganiseerd door de beroepsverenigingen, voor zover deze “niet systematisch het maken van winst beogen en eventuele winsten niet worden uitgekeerd maar worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de voornoemde diensten.”

Door de publicatie begin december 2013 van de bovenstaande circulaire – die met ingang van 1 januari 2014 van toepassing werd – werden de beroepsverenigingen plotseling geconfronteerd met een mogelijke aanpassing van hun btw-statuut. De meeste beroepsverenigingen hadden hun vormingsprogramma voor het werkjaar 2014 reeds geruime tijd voorbereid en bekendgemaakt. Budgetten, prijzen en lidgelden waren bepaald, sprekers gecontacteerd, zalen vastgelegd. Ze konden binnen één maand tijd onmogelijk nog wijzigingen aanbrengen en bovendien was er na de publicatie van de circulaire veel onduidelijkheid over de juiste toepassing.

Het IAB werd via de Consultatieve Commissie – waarin de beroepsverenigingen van accountants en belastingconsulenten vertegenwoordigd zijn – op de hoogte gebracht van deze problematiek. Ten gevolge van de vraag van de beroepsverenigingen om deze problematiek te bespreken met de administratie vond een onderhoud plaats met de Centrale diensten btw, waarbij het IAB vertegenwoordigd werd door Benoît Vanderstichelen, voorzitter, en Gonda Schelfhaut, raadslid. Volgend op dit onderhoud werd door het IAB een omstandig gemotiveerd verzoekschrift gericht aan de Centrale diensten btw.

Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen melden dat deze inspanningen hebben geleid tot de beslissing nr. E.T. 126.591 van 25 juli 2014, waarin de administratie stelt dat zij “de toepassing van dat nieuwe standpunt slechts zal eisen vanaf 1 januari 2015 aangezien dergelijke beroepsopleiding en -herscholing veelal per kalenderjaar wordt aangeboden”, voor zover zij voldoen aan de overige toepassingsvoorwaarden opgenomen in de bepalingen van artikel 44, § 2, 4°, a)  WBTW. Dit zal de betrokken beroepsverenigingen tijd geven om na te denken over hun toekomstige werking en hen mogelijk in staat stellen zich aan te passen aan het nieuwe btw-statuut dat op hun opleidingen in 2015 van toepassing zal zijn.

Dit alles onderlijnt het constructieve overleg van de beroepsverenigingen met het Instituut in het kader van de Consultatieve Commissie. Wij danken hiervoor de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze beslissing. Dit illustreert eveneens nogmaals onze titel ‘Overleg FOD/IAB: het werkt!’, waarvoor vanzelfsprekend eveneens onze dank aan de FOD Financiën.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):