Financiële planning: bevestiging van de opdracht voor de accountants en belastingconsulenten

(Wet van 25 april 2014 en KB van 8 juli 2014)

11/09/2014 - IAB

Geachte confrater,

De wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (1).

De wet beoogt de activiteit die erin bestaat raad over financiële planning te verstrekken of aan te bieden, te reglementeren, door toezicht uit te oefenen op de toegang tot het beroep door personen die momenteel niet aan een statuut zijn onderworpen, maar voornemens zijn deze activiteit als gewone professionele activiteit uit te oefenen en door de titel van financieel planner te beschermen en gedragsregels vast te stellen voor de onafhankelijk financieel planner.

Op 18 augustus 2014 werd een koninklijk besluit tot uitvoering van deze wet gepubliceerd.

De wet omschrijft financiële planning als een dienstverleningsactiviteit waarbij raad wordt verstrekt of geboden aan niet-professionele cliënten. Bedoeling van die raad is de cliënt te adviseren over de optimalisering van de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht van het vermogen van de cliënt, met uitsluiting van de verstrekking van beleggingsdiensten of andere raad over transacties in individuele financiële producten.

Het verstrekken van dergelijk advies houdt wezenlijk verband met de activiteiten van de accountant, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de pensionering van de bedrijfsleider, de regeling van een nalatenschap die een familiale onderneming omvat enz.
 
Het behoort ook tot de kernactiviteiten van de belastingconsulent die in de arm wordt genomen om advies te verstekken over alle kwesties inzake fiscale optimalisatie en successieplanning.

Onze leden kunnen ook geïndividualiseerd advies verstrekken, inclusief over beleggingen in financiële producten of het beleggingsbeleid in verband met financiële producten.

Dienaangaande hebben wij op 25 juni 2014 een onderhoud gehad met de FSMA (2), om van de verantwoordelijken te horen bevestigen dat onze leden deze activiteiten kunnen blijven uitoefenen.

Onze leden zijn met name uit het toepassingsgebied van de wet gesloten en, meer bepaald, door artikel 3, § 2, d., dat de personen beoogt die in het kader van een andere professionele activiteit raad over financiële planning verstrekken, op voorwaarde dat deze activiteit onderworpen is aan een deontologische code die het verstrekken van dergelijke raad niet uitsluit. Op grond van die uitzondering kunnen onze leden dus dergelijk advies blijven verstrekken, evenwel zonder de titel te voeren van onafhankelijk financieel planner.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

 

  (1) BS 27 mei 2014.
  (2) FSMA: Financial Services and Markets Authority.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):