Deadline 30 september 2014!

19/09/2014 - IAB

Geachte confrater,

U weet het ongetwijfeld: op 30 september 2014 zijn er een aantal belangrijke deadlines voor de kantoren van onze leden. Wij willen er in dit e-zine twee in het bijzonder voor het voetlicht brengen:

De roerende voorheffing op liquidatieboni aan 10 % tot 30 september 2014

In vorige bijdragen hebben wij er reeds de aandacht op gevestigd: ontbindingen en vereffeningen – al dan niet in één akte – zijn een ‘hot item’ op het Instituut. In deze bijdrage willen wij een antwoord geven op de vraag wat de situatie is indien de vereffenaar nog niet werd bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Aangiftetermijnen: vaststellingen en voorstellen

Onlangs kregen de voorzitter en de ondervoorzitter van het Instituut de kans om opeenvolgend de minister van Financiën in lopende zaken, Koen Geens en de topfuncties van de FOD Financiën te ontmoeten.

Stonden op de agenda van deze ontmoetingen, de aangiftetermijnen en de daarmee samenhangende problemen. In dit verslag beschrijven we elkaars standpunten, maar ook onze voorstellen waarover we samen overlegd hebben. De praktische uitwerking hiervan wordt momenteel nog besproken: Biztax en Tax-on-Web: termijnen?, Vreemde brief, Venn.B.: afwijkend (gebroken) boekjaar?, Gespreide indiening aangiften: opvallende cijfers! en Btw-boetes.

Voorts kwamen ook andere punten aan bod, waaronder de toekomstige prioritaire controleacties, de mandaten en toekomstige onderhoudsdata van de verschillende aangiftetoepassingen; deze worden te gepasten tijde toegelicht in een apart artikel.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Fiscaliteit > Voorheffingen;Vennootschapsrecht-onderneming > Vereffening - ontbinding
Kernwoord(en):