Circulaire over IAB-ledenbijdrage gepubliceerd!

Bevestiging aftrekbaarheid door werkgever terugbetaalde persoonlijke ledenbijdragen

23/10/2014 - IAB

Geachte confrater,

Begin juli kondigden wij u het resultaat aan van ons overleg met de FOD Financiën met betrekking tot de aftrekbaarheid van de persoonlijke ledenbijdrage aan het Instituut, die door de werkgever aan onze leden worden terugbetaald. De Circulaire AAFisc Nr. 39/2014 (nr. Ci.RH.241/633.255) dd. 13.10.2014 bevestigt nu ons bericht ‘Overleg FOD/IAB: het werkt!’ hierover.

In eerste instantie herhaalt deze circulaire het principe van de aftrekbaarheid als beroepskosten van de persoonlijke IAB-ledenbijdrage voor accountants en belastingconsulenten die hun activiteit effectief uitoefenen als bezoldigde of als zelfstandige. Zij haalt tevens de algemene regels inzake aftrekbaarheid als beroepskosten van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aan.

Vervolgens gaat de circulaire dieper in op de tussenkomst van de werkgever in de persoonlijke IAB-ledenbijdrage van zijn/haar werknemers. De bepalingen van artikel 31 WIB 92 met betrekking tot de bezoldigingen en de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden daarbij als volgt opnieuw in herinnering gebracht:

Opdat deze vergoedingen zouden kunnen worden beschouwd als verleend als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, moet de werkgever in principe een dubbel bewijs leveren, namelijk dat de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn en dat die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed (nr. 31/32, Com.IB 92).

De circulaire stelt dat de vraag of een uitgave eigen is aan de werknemer of aan de werkgever een feitenkwestie is en afhangt van de omstandigheden eigen aan elk geval. Daaropvolgend “aanvaardt de Administratie dat de tussenkomst van de werkgever in de jaarlijkse bijdrage die accountants en belastingconsulenten die hun activiteit effectief uitoefenen in de zin van de artikelen 34 en 38 van de […] wet van 22 april 1999 betalen aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, wordt beschouwd als een vergoeding bestemd tot het dekken van kosten die hem eigen zijn.”

De terugbetaling door de werkgever van de persoonlijke IAB-ledenbijdrage “kan dus worden beschouwd als toegekend als terugbetaling van uitgaven eigen aan de werkgever, voor zover is aangetoond dat deze vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten werd besteed. Deze regel geldt zowel voor bezoldigde accountants en belastingconsulenten als voor bedrijfsleiders.”

Dit betekent dat alle ledenbijdragen aan het Instituut – die door de werkgever worden terugbetaald aan zowel de interne leden (in dienstverband) als de externe leden (als bedrijfsleider) – als terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever bij deze laatste als beroepskosten aftrekbaar zijn. De logische voorwaarde hiervoor is dat de door de werknemer of bedrijfsleider uitgevoerde activiteiten tot die van de accountants en/of belastingconsulenten behoren.

Dit duidelijk standpunt – als gevolg van ons overleg met de topverantwoordelijken van de FOD Financiën – kan alleen maar worden toegejuicht! Dit werd ons reeds bevestigd door de leden die dit punt op de agenda hebben gebracht.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):