Het jaarverslag van de CFI eens grondig doorlezen is zeker geen verloren moeite!

28/11/2014 - IAB

Geachte confrater,

Zoals u intussen weet, maar wij brengen het nog even in herinnering: om de verplichtingen van de wet van 11 januari 1993 ‒ de ruggengraat van het preventief antiwitwasapparaat in ons land ‒ te kunnen naleven, moeten de kantoren van externe accountants en/of externe belastingconsulenten naar behoren georganiseerd zijn, zoals uiteengezet in de Handleiding interne procedures.

Risicogebaseerde aanpak

Eén van deze verplichtingen van deze wet ‒ de waakzaamheidsplicht ten opzichte van de cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten en van de verrichtingen en zakelijke relaties ‒ vraagt bijzondere aandacht!

Het leidende beginsel van het klantenonderzoek is een risicogebaseerde aanpak. Zoals onderstreept in de Handleiding interne procedures (nu ook beschikbaar via het platform BeExcellent.be), is de wijze van interne organisatie gebaseerd op de inschatting en de beheersing van het witwasrisico, wat inhoudt dat voor elke cliënt een (laag of verhoogd) risicoprofiel wordt opgesteld. Om de cliënten in te delen naar risicogevoeligheid, gelden verschillende criteria (land, cliënt, door de cliënt gevraagde of gebruikte dienst), waarbij die risico’s in de praktijk onder meer dan één categorie kunnen vallen en niet als op zichzelf staand of afzonderlijk, maar wel als onderling samenhangend, moeten worden beschouwd. De omstandigheden die tot een verhoogd risicoprofiel zouden kunnen leiden, moeten worden geïdentificeerd en gedocumenteerd.

Systematische informatie

Daar het een continu proces betreft dat gedurende de hele bestaansduur van de klantenrelatie wordt volgehouden, is het begrijpelijk waarom de vaststelling en het updaten van dit risicoprofiel alle beschikbare informatie moet bevatten die het naar boven of naar onder kan beïnvloeden. Daarom houden wij u systematisch op de hoogte van alle berichten en mededelingen die de CFI geregeld publiceert en van de ermee verband houdende gevolgen: lijst van de niet-meewerkende landen, waarschuwingen, berichten CFI, lijst van de personen of entiteiten voor wie een financieel embargo of bevriezing van tegoeden geldt. Deze lijsten moeten worden geraadpleegd om na te gaan of onze cliënten daarmee te maken hebben.

Jaarverslag van de CFI

Naast deze actuele items vindt u in dat jaarverslag ook nuttige tips voor het inschatten van het witwasrisico door accountants en de belastingconsulenten. Het laatste jaarverslag, ‘20ste activiteitenverslag 2013’, zet deze goede traditie voort. Mocht u nog niet overtuigd zijn, dan raden wij u aan om met ons de volgende thema’s eens te overlopen:

  • III. Statistieken – punt 4. Doormeldingen: Verdeling van de doorgemelde dossiers aan de parketten volgens het belangrijkste onderliggend misdrijf – Evolutie in de afgelopen 3 jaar (4.5.) – Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens verblijfplaats van de belangrijkste betrokkene (4.8.) – Gerechtelijk gevolg – Boetes en verbeurdverklaringen (4.11.);
  • IV. Trends op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme – punt 2. Specifieke misdrijven: Ernstige fiscale fraude (2.1.) - Misdrijven in verband met de staat van faillissement en misbruik van vennootschapsgoederen (2.2.) – Illegale handel in wapens, goederen en koopwaren (2.3.) – Oplichting (2.4.) – Georganiseerde misdaad (2.7.) en Terrorisme, financiering van terrorisme, met inbegrip van financiering van proliferatie (2.9.).

En vergeet ook het voorwoord van de voorzitter niet te lezen. Een voorbeeldige synthese, geïllustreerd met tal van beschouwingen over alle aspecten van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Zo lezen we daarin onder meer dat “de [economische beroepen] in 2013 50 % meer meldingen gedaan hebben bij de CFI en dat sensibilisering en controle door de beroepsoverheden van die sectoren aan de basis liggen van die positieve evolutie zowel kwantitatief als kwalitatief”.

Wij kijken nu al uit naar onze volgende afspraak!

België wordt door de Financiële Actiegroep (FAG, FATF) al een aantal maanden geëvalueerd ‒ zeg maar gecontroleerd ‒ (zie pagina 6 van het verslag), niet alleen met betrekking tot de technische conformiteit met de 40 aanbevelingen van de FATF, maar ook aangaande de doeltreffendheid van het bestaande antiwitwasstelsel van België, met inbegrip dit voor onze beroepen.

In het kader van deze ‘evaluatie’ heeft het Instituut ‒ soms in overleg met de CFI ‒ tal van vragen van de FAG beantwoord en statistieken en andere verantwoordingsstukken verstrekt, tot staving van onze argumentatie dat de Instituten de laatste jaren aanzienlijke inspanningen werden verricht. De publicatie van het definitieve verslag in februari 2015 zal ons de gelegenheid bieden om op dit ‒ nu reeds een jaar durende ‒ evaluatieproces terug te komen en er toelichting te verstrekken bij onze sectoriële analyse die wij onlangs aan de CFI hebben bezorgd. Wij zullen ook nader ingaan op de controlemaatregelen in de zin van artikel 39 van de antiwitwaswet, en met name op de praktische uitvoering ervan in het kader van de kwaliteitstoetsing.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):