Werkgroep ‘toepasbaarheid fiscale wetten’ uit de startblokken

17/02/2015 - IAB

Geachte confrater,

Het staat buiten kijf dat de fiscale wetten vaak zeer complex zijn, soms met veel moeite uitvoerbaar zijn of soms voor interpretatie vatbaar zijn.

Om dit op te lossen, werd enige tijd geleden het idee geopperd om de dialoog tussen de fiscale administratie en de fiscale tussenpersonen te verbeteren teneinde het wederzijds vertrouwen tussen hen te herstellen. Voorts is het ook de bedoeling de fiscale beroepsbeoefenaars tools en oplossingen aan te reiken zodat ze hun fiscale verplichtingen kunnen uitvoeren en de fiscale teksten beter kunnen begrijpen. Bijgevolg werden er een aantal werkgroepen ingericht, bestaande uit ambtenaren van de fiscale administratie en vertegenwoordigers van de economische beroepsinstituten. Het IAB wordt vertegenwoordigd door de voorzitter, de ondervoorzitter en de commissieleden of de personeelsleden van de studiedienst.

Aan de hand van de werkgroepen ‘vennootschapsbelasting’, ‘btw’, ‘personenbelasting’ of ‘procedure’ wordt getracht de toepasbaarheid van de fiscale wetgeving te verbeteren. De werkgroepen hebben hun werkzaamheden in februari aangevat. De aftrap werd op 10 februari gegeven door de werkgroep ‘vennootschapsbelasting’; de volgende dag was de werkgroep ‘btw’ aan de beurt.

Hierna leest u een aantal thema’s die tijdens de vergaderingen ter sprake kwamen, en waarvan we hopen dat ze door de fiscale administratie of de FOD Financiën worden opgelost, hetzij via een nieuwe circulaire, hetzij via een vereenvoudiging van de fiscale teksten of nog via een duidelijk en eenvormig standpunt:

  • De vaagheid en de moeilijkheden van de fiscale fiches: wanneer moeten we nu precies fiche 281.50 indienen? Het Instituut en de fiscale administratie zullen in overleg een lijst opmaken van concrete gevallen waarin die fiche al of niet belangrijk zijn;
  • Het fiscaal stelsel van de ‘liquidatiereserve’: het Instituut vraagt dat er zo snel mogelijk een circulaire wordt gepubliceerd om het risico op interpretatiefouten in te perken;
  • De problemen met de ‘Fairness tax’ (onder andere voor de vaste inrichtingen);
  • Meer duidelijkheid rond de geheime commissielonen; 
  • Btw-boetes: verbetering van het systeem. Het IAB heeft wat dat betreft een aantal voorstellen gedaan;
  • Vereenvoudiging van een aantal btw-verplichtingen, voor zover dit binnen het wettelijk kader kan worden toegestaan (tabel bedrijfsmiddelen, dagboek van ontvangsten);
  • De mogelijkheid creëren voor de beroepsbeoefenaars om bepaalde aangiften elektronisch in te dienen, zonder hiervoor via de KBO te moeten passeren (formulier 604A, B en C).

Mocht er in de toekomst eventueel gevolg worden gegeven aan onze vragen, dan zullen we zeker niet nalaten om u hiervan op de hoogte te houden.

Hebt u opmerkingen of concrete suggesties? Aarzel dan niet om ze door te geven, zodat wij ze – indien pertinent – kunnen aankaarten tijdens onze vergaderingen met de FOD Financiën. U kunt ze doorsturen naar pf.coppens@iec-iab.be.

 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):