De positieve internationale weerklank van het IAB

31/03/2015 - IAB

Geachte confrater,

De voorbije twee weken stonden voor het Instituut in het teken van de internationale relaties, waarbij wij een sterke positieve weerklank mochten ondervinden. U een volledig overzicht brengen van alle activiteiten in dit kader zou ons te ver leiden. Wij lichten er kort een aantal voor u uit.

In samenwerking met het IBR en met de Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants (FEE) ontving het Instituut op 18 maart de vertegenwoordigers van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) in zijn kantoren. In zijn welkomstwoord ‘The growing importance of the international auditing and assurance standards for Belgian SME’s’ wees de ondervoorzitter van het IAB op het belang van de internationale standaarden voor onze leden. Als schoolvoorbeeld hiervoor haalde hij de Interinstitutenaanbeveling met betrekking tot de opdrachten in het kader van de WCO – gepubliceerd in de Accountancy & Tax die eerstdaags in uw brievenbus valt – aan. Deze aanbeveling werd immers gebaseerd op het concept van de ‘samenstellingsopdracht’, volgens de ‘International Standard on Related Services (ISRS) 4410, Compilation Engagements’ van de IAASB. De boodschap van onze ondervoorzitter vond een zeer grote weerklank bij alle aanwezigen van de Instituten en bij onze internationale gasten.

Op 24 maart 2015 kreeg het Instituut de gelegenheid de context van de ‘accountants in business’ in België voor te stellen aan de International Federation of Accountants (IFAC) op haar ‘Professional Accountants in Business (PAIB) Committee’ in Brussel. Bij monde van Daniël Maes werd de organisatie van het accountancyberoep in België – en meer bepaald van de accountants in business – geschetst onder de titel ‘Professional accountants in business in the Belgian context’. De internationale toehoorders van over de hele wereld vonden de geschetste context very interesting. De volgende dag bracht een delegatie van het IFAC PAIB Committee verslag uit van haar bevindingen op de Members’ Assembly van de FEE, waarop het IAB eveneens door Daniël Maes werd vertegenwoordigd.

Daarnaast was er ook nog de periodieke bijeenkomst van de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep in Antwerpen. Onder het voorzitterschap van onze ondervoorzitter werd over een uitgebreide agenda overleg gepleegd tussen de vertegenwoordigers van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), het IAB en het IBR. Een van de vele diverse onderwerpen op dit overleg had betrekking op de Nederlandstalige vertalingen van de internationale standaarden, die door de IAASB werden ontwikkeld en door de IFAC werden gepubliceerd. Dit zal door het IAB zeker verder worden opgevolgd in de toekomst.

Het mag duidelijk zijn dat de problematiek van het herstel van het vertrouwen in de economie – waar ons beroep in een steeds meer geglobaliseerde wereld eveneens sterk mee wordt geconfronteerd – veel verder reikt dan de louter Belgische of zelfs Europese context. We kunnen als Instituut dan ook niet voorbijgaan aan het steeds groter wordend belang van een internationale samenwerking en overleg. Het IAB vindt een positieve weerklank op zijn internationale vertegenwoordiging dan ook zeer belangrijk!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Internationaal
Kernwoord(en):