Adviezen van accountants en belastingconsulenten zijn confidentieel!

14/04/2015 - IAB

Geachte confrater,

In het jongste nummer van Accountancy & Tax (nr. 1-2015) kon u al meer lezen over de discretieplicht en de confidentialiteit van de adviezen van accountants en belastingconsulenten.

De argumentatie van het Instituut vertrekt bij het algemeen belang. De accountants en/of belastingconsulenten moeten vertrouwen bieden, zodat hun cliënten of werkgevers niet aarzelen om hen gevoelige informatie toe te vertrouwen. Dat het vertrouwelijke karakter van die gegevens verzekerd blijft, is van belang voor de klanten van de externe accountants en/of belastingconsulenten. Voor de werkgevers van de leden in business is deze zekerheid minstens van even belangrijk. Zonder die zekerheid zouden de klanten of de werkgevers bij een opdracht wel eens informatie kunnen achterhouden voor hun accountant of belastingconsulent uit vrees dat die naderhand tegen hen gebruikt zou kunnen worden.

Volgens artikel 32 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants is iedere accountant en/of belastingconsulent al gehouden tot naleving van zijn beroepsdiscretieplicht.

De Raad van het IAB heeft onlangs in herinnering gebracht dat de adviezen geschreven door accountants en belastingconsulenten een beschermd confidentiële aard hebben.

Drie voorwaarden

Aan de hand van een wijziging van de artikelen 34ter en 38ter van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen wil het IAB een formele bekrachtiging dat de adviezen van een accountant en/of belastingconsulent confidentieel zijn, mits ze drie onderstaande voorwaarden vervullen (de grote lijnen hiervan zullen in een norm worden uitgewerkt):

  • De adviezen gaan over de naleving van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen
  • De adviezen zijn ten gunste van de klant (voor de externe accountants en/of belastingconsulenten) of van de werkgever (voor de accountants en/of belastingconsulenten in business)
  • De adviezen beschermen of bemoedigen geen handelingen die strafbaar of strijdig zijn met de wet- of regelgeving

Indien die voorwaarden vervuld zijn, dan moeten de adviezen die onder de confidentialiteit vallen, uitgesloten worden uit de debatten voor de gerechtelijke of de administratieve instanties. In geval van betwisting over de confidentiële aard van het advies, de inbeslagname tijdens een huiszoeking of de overlegging tijdens een burgerlijke rechtszaak, dan zal het in een verzegelde omslag gestoken worden. Het is dan aan de rechter om te beslissen over de confidentiële aard ervan.

Overleg met minister Geens

Tijdens onze ontmoeting met minister van Justitie Koen Geens op 2 april 2015 hebben wij extra benadrukt hoezeer en waarom het beroepsgeheim en de beroepsdiscretieplicht van de accountants en de belastingconsulenten enerzijds, en de confidentiële aard van hun adviezen en raadgevingen anderzijds, het algemeen belang dienen, net zoals het algemeen belang gediend is met ondernemingen die een beroep doen op beroepsbeoefenaars voor een correcte invulling van hun boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Omdat deze benadering een economisch voordeel kan bieden en het vertrouwen van derden kan verzekeren, trad de minister van Justitie ons standpunt bij en liet hij verstaan de voorgestelde wetswijzigingen te zullen ondersteunen. We nemen ons voor om dit voorstel binnenkort eveneens te bepleiten bij de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, en bij de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Sociale integratie.

Wij houden u vanzelfsprekend regelmatig op de hoogte van de resultaten. We hebben de hoop dat dit zo snel mogelijk rond zal zijn. Want al is deze wetswijziging slechts een bekrachtiging van een vaststaand feit, toch beschouwt de Commissie van interne accountants en belastingconsulenten dit dossier als een van haar topprioriteiten.

 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):