Werkgroep toepasbaarheid PB: een eerste veelbelovende vergadering

21/04/2015 - IAB

Geachte confrater,

Op donderdag 26 maart vond de eerste vergadering – in het kader van de duurzame tax-cificatie – plaats van de werkgroep ‘Toepasbaarheid PB’ waarin vertegenwoordigers van het IAB, het BIBF en de FOD Financiën samenkwamen.

Op de vergadering werd een uitgebreide agenda besproken.

Nu de nieuwe belastingaangifte in het Belgisch Staatsblad is verschenen en dat deze een aantal extra codes bevat (meer bepaald als gevolg van de regionalisering van de PB die de berekeningsregels van de woonbonus ingrijpend wijzigt), is de behoefte om het werk te vereenvoudigen van wie de aangifte moet invullen voor ons meer dan ooit een prioriteit.

In die zin hebben we niet nagelaten om tijdens de vergadering een aantal concrete voorstellen te doen, zowel op het vlak van de PB als van de fiscale procedure. Hier volgen er enkele van:

  • vereenvoudiging van de aftrekregels van de aflossingen en interesten van hypothecaire leningen: hierbij dient te worden vermeden dat de belastingplichtigen (en dus de kantoren) lastige berekeningen moeten uitvoeren. Dus vragen we om de voorkeur te geven aan een benadering waarbij ze alleen de bedragen moeten invullen;
  • harmonisering van de manier waarop de gegevens met betrekking tot werken die recht geven op belastingvermindering worden ingevuld: de belastingplichtige zou enkel het bedrag van de uitgaven moeten invullen;
  • wegwerken van de verschillen in de definities van bezoldigingen en VAA tussen de btw- en de rsz-wetgeving en de fiscale wetgeving (bijv. VAA gsm is verschillend in de rsz-wetgeving en de fiscale wetgeving);
  • harmonisering van het begrip investering (inzake btw is het bedrag vastgesteld op 1 000,00 euro terwijl er in de inkomstenbelasting geen cijfercriterium is);
  • snellere mededeling van het tarief van de fictieve interesten om over meer tijd te beschikken om de fiches 281.20 op te stellen;
  • systematisering van de Frequently Asked Questions (FAQ) als nieuwe wetsbepalingen een snelle toepassing door beroepsbeoefenaars vereisen. Het IAB stelt een voorafgaand raadplegingsrecht vanwege de beroepsbeoefenaars voor om het opstellen van dergelijke FAQ door de ambtenaren van de fiscale administratie te vergemakkelijken;
  • vaststelling van duidelijker regels voor het bezoekrecht ter plaatse van controleurs;
  • harmonisering van de aftrekregels van beroepskosten; bepaalde uiteenlopende interpretaties hebben vandaag niet langer zin (bijv. begrip receptiekosten wordt anders geïnterpreteerd inzake btw en inzake inkomstenbelastingen). Op te merken valt dat deze harmonisering van de interpretatieregels van kosten in het regeerakkoord is opgenomen.

Wij koesteren de hoop dat die voorstellen aandachtig zullen worden onderzocht door de fiscale administraties en snel kunnen worden geconcretiseerd.

We hebben bovendien opgemerkt dat deze eerste vergadering in een erg positieve sfeer is verlopen. Dit is een positief signaal voor het slagen van dit nieuwe initiatief en geeft blijk van de oprechte wens van elk van de aanwezige partijen om een bedaarde en constructieve dialoog op te bouwen.

Het vormt een extra bewijs dat de uitdrukking ‘Duurzame Tax-cificatie’ niet slechts een slagzin is, maar concreet wordt gerealiseerd. 

Onlangs werd een nieuwe beslissing over de verlenging van de overgangsregeling inzake opeisbaarheid van de btw gepubliceerd. Die beslissing kwam op vraag van onze voorzitter en de werkgroep btw. Hiermee is een nieuwe verwezenlijking van de duurzame tax-cificatie een feit!

In Beslissing BTW nr. E.T. 128.109 d.d. 17.04.2015 bevestigt de btw-administratie dat in afwachting van een nieuwe wijziging in de wetgeving met betrekking tot de opeisbaarheid van de btw, de overgangsregeling opnieuw verlengd wordt.

De termijn van 30 juni 2015 wordt hierbij ongetwijfeld verlengd.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):