FAG publiceert vierde gemeenschappelijk evaluatieverslag van België inzake AWW/FT

5/05/2015 - IAB

Geachte confrater,

Zoals u intussen weet, heeft de Financiële Actiegroep (FAG) België onlangs geëvalueerd in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze vierde evaluatie heeft plaatsgevonden in 2014 en ze duurde tot februari 2015.

Draagwijdte en finaliteit van de evaluatie

Om de logica en de draagwijdte goed te kunnen inschatten, wijzen wij erop dat deze procedure – die betrekking had op België en niet alleen op de economische beroepen – twee afzonderlijke, maar ook aanvullende gedeeltes omvatte, en dat het accent voornamelijk werd gelegd op de efficiëntie. Enerzijds was de evaluatie wel bedoeld om de technische conformiteit van de Belgische wetten, koninklijke besluiten, reglementen enz. te beoordelen in het licht van de 40 aanbevelingen van de FAG. Maar anderzijds ook en vooral moest de efficiëntie van de in België ingestelde systemen worden beoordeeld.

Met betrekking tot onze beroepen betrof de evaluatie onder meer de efficiëntie van de controle die het IAB, op grond van artikel 39 van de wet van 11 januari 1993, uitoefent op de naleving door de leden – externe accountants en externe belastingconsulenten ‒ van de verplichtingen geviseerd in de artikelen 7 tot 20, 23 tot 30 en 33 van de wet, alsook van de bepalingen voorgeschreven door de koninklijke besluiten, reglementen of andere uitvoeringsmaatregelen van de wet van 11 januari 1993. Voor wat de accountants en de belastingconsulenten betreft, wordt – zoals u allicht weet – de controle georganiseerd in het kader van de kwaliteitstoetsing, en dit voornamelijk op de vragenlijst antiwitwas die de leden in 2013 moesten beantwoorden.

Uit onze talrijke berichten in het editoriaal en uit ons jaarverslag 2014, kunt u allicht afleiden dat wij heel veel aandacht hebben besteed aan deze procedure. Onze zorg was en is om met behulp van statistieken, toelichtingen en andere bewijzen aan de FAG verslag uit te brengen over onze standpunten en inspanningen op vormend, didactisch en reglementair vlak en met betrekking tot de modaliteiten van de controle door het Instituut.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) erkende in zijn jaarverslag 2013 expliciet dat de mobilisatie van onze beroepen heeft bijgedragen aan de opmerkelijke stijging van het aantal witwasmeldingen aan de CFI door externe accountants en/of externe belastingconsulenten.

Het evaluatieverslag van de FAG is nu beschikbaar

Het eindverslag van de vierde gemeenschappelijke evaluatie van België werd intussen gepubliceerd en kan worden gedownload via de website van de FAG. Zoals voorzien, evalueert het verslag, aanbeveling per aanbeveling, de operationele efficiëntie van elke schakel in de ketting van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het bevat tevens een evaluatie van het volledige systeem op basis van de resultaten die werden verkregen. In concreto maakt het verslag ‒ opgesteld door de evaluatoren van de FAG ‒ een analyse op het vlak van conformiteit met de 40 aanbevelingen van de FAG en van efficiëntie van het Belgisch antiwitwasapparaat, en dit mede op basis van hun bezoek ter plaatse in de periode van gedurende de maanden juni en juli. Voorts bevat het evaluatieverslag ook aanbevelingen met het oog op het versterken van dat apparaat.

Uit het persbericht van de FAG blijkt dat België globaal gezien “over alle essentiële elementen beschikt om op een solide wijze beleid te voeren in de strijd tegen het witwassen van geld (AWW) en de financiering van terrorisme (FT), alhoewel een aantal elementen nog niet volledig overeenkomen met aanbevelingen van de FAG van 2012.

Concreet?

Behalve wat de risicogeoriënteerde aanpak betreft – die als een rode lijn door het hele verslag loopt, en meer dan ooit het basisbeginsel is in het cliëntenonderzoek – moet worden vastgesteld dat er open vragen blijven met betrekking tot de concrete en praktische consequenties van het verslag: in het bijzonder op het vlak van de follow-upprocedure! Wij zijn vragende partij voor een overlegvergadering met de CFI, zodat elk geviseerd beroep met volledige kennis van zaken de exacte draagwijdte van de eventuele tekortkomingen kan inschatten. Dit teneinde efficiënte gerichte maatregelen te kunnen treffen in het kader van een eventuele follow-upprocedure.

Wij vonden het belangrijk u tijdig te informeren over de publicatie van dit FAG-verslag. Het is evenwel niet mogelijk om u op dit moment de concrete en praktische conclusies mee te delen. Wij zullen niet nalaten om u zo spoedig mogelijk een meer gedetailleerde analyse mee te delen, en om u aldus een antwoord te bieden op deze belangrijke vraag.

 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):