Verplichting tot informeren van de cliënt over de erelonen bij gebrek aan opdrachtbrief

26/05/2015 - IAB

Geachte confrater,

De tijd waarin vrije beroepers de bedragen van de erelonen slechts kenbaar maakten wanneer ze hun factuur uitstuurden, is al lang vervlogen.

Gestimuleerd door Europa heeft de Belgische wetgever dezelfde algemene informatie- en transparantieregels opgelegd aan de vrije beroepers als diegene die van toepassing zijn op de andere ondernemingen (art. III. 74 tot 79 Wetboek van Economisch Recht).

Als gevolg van deze wetgeving wordt de dienstverrichter verplicht de informatie over de erelonen mee te delen vóór de levering van diensten.

Deze verplichting om de cliënt te informeren geldt zowel tegenover de cliënten-consument, als tegenover de andere cliënten die een commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit uitvoeren.

Via de IAB-website kunt u kennis nemen van de draagwijdte van deze informatieverplichting ten aanzien van de accountants en de belastingconsulenten.

U zult alvast merken dat u niet het definitieve bedrag van de erelonen dient te communiceren, maar dat u de cliënten moet informeren over de berekeningswijze (uurtarief en/of forfaitair bedrag).

Wij kunnen u slechts aanbevelen om erop toe te zien dat uw kanto(o)r(en) deze wetgeving toepas(t)(sen). Want de plaats die een accountant en/of belastingconsulent inneemt binnen de economie, staat in functie van zijn vermogen om het wantrouwen van de cliënt – dat voortvloeit uit de onvoorspelbaarheid van de erelonen – weg te werken.

Wij willen van dit editoriaal graag gebruikmaken om nogmaals het belang en de voordelen van een geschreven overeenkomst door middel van een opdrachtbrief te benadrukken.

Maar wanneer u geen opdrachtbrief hanteert, bent u alsnog verplicht vóór aanvang van de opdracht te communiceren over het bedrag van uw erelonen. U hebt er dan ook alle baat bij om dit bedrag overeen te komen met de cliënt.

Ter herinnering: aangezien in de opdrachtbrief een degelijke beschrijving van de rechten en plichten van zowel het kantoor als van de cliënt omvat, is hij een uitstekend preventiemiddel en biedt hij een oplossing in geval van geschillen. Bovendien getuigt de opdrachtbrief van professionalisme, wat een uitstekend visitekaartje is. En tot slot leidt de opdrachtbrief tot een betere organisatie van het kantoor, en biedt hij onder andere een antwoord op de identificatieplicht van cliënten.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):