Buitenlandse rekeningen: de rol van de mandataris

2/06/2015 - IAB

Geachte confrater,

Zoals iedereen weet, dient elke belastingplichtige die een rekening in het buitenland bezit hiervan melding te maken. Sinds het koninklijk besluit van 3 april 2015 in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2015 verschenen is, moeten de belastingplichtigen melding maken van hun buitenlandse rekeningen aan het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). Dat moet dus ten laatste gelijktijdig met het indienen van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 gebeuren.

De uitvoering van die formaliteit moet in de aangifte PB worden bevestigd.

Wie deze verplichting niet naleeft, riskeert een administratieve boete van 50 tot 1 250 euro op te lopen.

Zoals aangegeven in art. 322 WIB 1992, beschikt de fiscale administratie over het recht om deze rekeningen te onderzoeken wanneer er aanwijzingen zijn naar fiscale fraude, wanneer de belastingplichtige weigert om de informatie na een vraag om inlichtingen te communiceren, of wanneer de belastingplichtige gegevens verbergt voor de fiscus.

Alle rekeningen die op om het even welk moment sinds het begin van het belastbaar tijdperk 2011 bestaan hebben – zelfs voor een korte periode – bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en die op naam staan van de belastingplichtige en/of diens kind(eren), moeten meegedeeld worden.

De melding van de buitenlandse rekening(en) kan gebeuren door de belastingplichtige zelf. Hiertoe dient hij een meldingsformulier te downloaden via de website van het CAP (beschikbaar sinds 26 mei).

Deze melding kan ook via een gevolmachtigde lasthebber gebeuren (en dus via elk IAB-lid) op voorwaarde dat dit lid over een mandaat beschikt waarin expliciet vermeld staat dat hij “meldingen kan maken van buitenlandse rekening(en)”.

Wanneer dit formulier per post wordt gestuurd, dan dient er een recto-versokopie te worden bijgevoegd van de identiteitskaart van de mandataris (indien het om een natuurlijk persoon gaat). Indien de mandataris een rechtspersoon is, dan dient er een recto-versokopie van het identiteitsdocument […] van de mandataris-natuurlijk persoon die de melding ondertekend heeft, te worden bijgevoegd.

Indien een mandataris de procedure heeft opgestart, dan verloopt alle communicatie met betrekking tot de melding tussen de NBB en deze mandataris.

Gezien de middelen die ingezet worden in de strijd tegen fiscale fraude en in de automatische uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten, kunnen wij u alleen maar aanraden om uw cliënten te informeren over deze wettelijke verplichtingen en hen indien nodig te helpen bij het ondernemen van de juiste stappen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):