Jaarlijkse vennootschapsbijdrage: betalen of niet?

16/06/2015 - IAB

Geachte confrater,

Enkele weken geleden viel de afrekening van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage opnieuw in de brievenbus van uw cliënten en van uw vennootschap, met als uiterste betaaldatum 30 juni 2015. Op het eerste zicht lijkt het antwoord op de bovenstaande vraag dan ook evident. Maar is dit wel zo?

Recent werd onze aandacht hierop nogmaals getrokken door José Haustraete, professor UGent, erebedrijfsrevisor en erkend boekhouder-fiscalist. Verschillenden onder u zullen hem zeker kennen als een fervent voorvechter van de Belgische kmo’s en hij staat geregeld op de barricaden om de fiscale onrechtvaardigheden in België aan te vechten, al dan niet via procedures voor het Grondwettelijk Hof. Wij danken hem hierbij voor zijn alertheid en voor het spontaan informeren van het Instituut.

Specifiek werd onze aandacht gevestigd op de niet-verschuldigdheid van de vennootschapsbijdrage in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een toestand van vereffening, vanaf het bijdragejaar waarin de betrokken vennootschap zich in die situatie bevindt [1]. Let wel: de toepassing hiervan kan nooit tot gevolg hebben dat een reeds betaalde bijdrage zou worden terugbetaald!

Dit betekent dat indien een vennootschap voorziet om tijdens 2015 in vereffening te zullen worden gesteld, zij deze bijdrage beter niet betaalt maar wel het sociaal verzekeringsfonds hiervan verwittigt. Merk op: het uittreksel uit de akte tot ontbinding moet dan wel uiterlijk op 31 december 2015 worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zo niet, dan zal de vennootschapsbijdrage – verhoogd met verhogingen en kosten – alsnog verschuldigd zijn en door het sociaal verzekeringsfonds worden ingevorderd. Indien uw cliënt zich in deze situatie bevindt, kunt u hem dus beter adviseren om de jaarlijkse vennootschapsbijdrage niet te betalen, mits de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.

Daarnaast zijn er ook nog vrijstellingsmogelijkheden voor startende vennootschappen en is de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd in geval van non-activiteit. In dit laatste geval zijn de reeds betaalde onverschuldigde bijdragen echter wel terugbetaalbaar. Ook in deze gevallen betaalt u dus beter de jaarlijkse vennootschapsbijdrage niet, maar neemt u contact op met het sociaal verzekeringsfonds.

Tot slot stippen wij aan dat de Arbeidsrechtbank van Brussel op 29 september 2014 de jaarlijkse vennootschapsbijdrage onwettelijk heeft verklaard. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) heeft echter beroep aangetekend tegen deze uitspraak, waardoor de beslissing van de Arbeidsrechtbank nog geen definitief karakter heeft gekregen. Wij volgen dit verder voor u op!

Een grondige bespreking van alle modaliteiten van niet-verschuldigdheid of vrijstelling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage zou ons hier te ver leiden. Wij zullen in het najaar een uitgebreider artikel publiceren over het vernieuwde sociaal statuut van de zelfstandigen, waarin ook de vennootschapsbijdrage aan bod komt.

U ziet, het antwoord op de vraag is niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste zicht lijkt.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 


[1] Artikel 3 KB van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):