De accountant en/of belastingconsulent als erkend conflictbemiddelaar

18/08/2015 - IAB

Geachte confrater,

De wet die bemiddeling introduceerde in het Gerechtelijk Wetboek[1] bestaat vandaag tien jaar. In de praktijk stellen we vast dat de rol als accountant en/of belastingconsulent in deze alternatieve geschillenbemiddeling echter zeer beperkt is. Slechts een handvol accountants en/of belastingconsulenten is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Wellicht houden nog andere confraters zich met bemiddeling tussen partijen bezig, zonder de erkenning te hebben verkregen.

Hoe zit deze regeling nu in elkaar en welk zijn de voordelen van een dergelijke erkenning?

Om erkend te worden, zijn een aantal voorwaarden te vervullen. Die mogen normaliter geen bijzondere uitdaging stellen voor onze beroepsbeoefenaars:

  • Diploma van minimaal bachelor niveau (geen specifieke richting vereist)
  • Of een passende ervaring in conflictoplossing met minimaal vijf jaar beroepservaring
  • Een basisopleiding bemiddeling bij een erkende opleidingsinstantie van minimaal 90 uur opleiding
  • Een specialisatieopleiding (in familiale geschillen, burgerlijke zaken, handelszaken of sociale geschillen) van minimaal 30 uur
  • Aantal nevenvereisten gesteld, verband houdend met de aard van het geschil, de persoon van de bemiddelaar, het onderschrijven van de deontologische code en de verzekering van de aansprakelijkheid als bemiddelaar.

De opleiding stelt de grootste uitdaging neer voor de bemiddelaar die erkend wil worden. Niettemin is dit een essentieel element in de vorming van een bemiddelaar. Naast technische elementen ‒ die wij als beroepsbeoefenaar veelal goed beheersen ‒ wordt hier veel aandacht besteed aan psychologische factoren, (herstel van) communicatie tussen de partijen, en de specifieke rol als bemiddelaar met verschillende interventietechnieken.

De erkenning dient aangevraagd te worden bij de Federale Bemiddelingscommissie via een dossier beantwoordend aan de gevraagde vormelementen en stavingsstukken.

De meerwaarde voor conflicterende partijen om een beroep te doen op een erkend bemiddelaar is dat deze laatste het bemiddelingsakkoord tussen partijen ter homologatie kan voorleggen aan de rechtbank. Hierdoor verkrijgt dit dezelfde uitvoerbare kracht als een vonnis. Anderzijds kan enkel een erkend bemiddelaar aangesteld worden door de rechtbanken in het kader van een gerechtelijke bemiddeling.

In de praktijk komen wij als accountant en/of belastingconsulent in aanmerking voor diverse vormen van conflicten, gaande van conflicten in de relatie klant-leverancier, over conflicten tussen aandeelhouders in familiale kmo’s, tot conflicten waar een fiscale, boekhoudkundige of financiële impact te bespeuren valt. Anderzijds is het zo dat partijen veelal zelf met suggesties voor oplossingen komen aandragen, eens de relatie tussen de conflictpartijen omgebogen is in een constructieve benadering richting een oplossing. Immers, een akkoord waaraan zij beide hebben bijgedragen en deelgenomen, zal voor hen (psychologisch) beter verteerbaar zijn dan een vonnis opgelegd door de rechter.

Meer info over de bemiddelaar vindt u op de website van de Federale Bemiddelingscommissie (http://www.fbc-cfm.be/).

Hebt u als accountant en/of belastingconsulent een (specialisatie-)vorming bemiddeling genoten? Breng ons dan gerust op de hoogte via info@iec-iab.be. Het IAB is namelijk van plan om de lijst te publiceren van alle leden die als erkend bemiddelaar kunnen optreden.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter


[1] 21 februari 2005 – Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling

Thema's:
Kernwoord(en):