WCO: het IAB schrijft mee aan de doctrine!

8/09/2015 - IAB

Geachte confrater,

In het artikel ‘Aanbeveling inzake de opdrachten voor de economische beroepsbeoefenaars in het kader van de WCO’ Accountancy & Tax nr. 1/2015 werd de Interinstitutenaanbeveling toegelicht en opgenomen. Met genoegen kunnen wij u melden dat onder meer dit artikel geciteerd en becommentarieerd wordt in verschillende andere publicaties, waaronder in de bijdrage van prof. dr. Melissa Vanmeenen [1]. Zoals bekend, is zij een autoriteit in dit domein waardoor wij u deze zeer grondige bijdrage warm aanbevelen.

Ook andere publicaties van onze leden – zoals die van raadslid Luc Ceulemans waarnaar wordt gerefereerd in het artikel 'Le rôle de la procédure d’alerte dans le dépistage et la prévention des entreprises en difficulté' [1] – worden in de doctrine gretig geciteerd en overgenomen. Reden genoeg dus om met enige trots te kunnen stellen dat het IAB meeschrijft aan de doctrine over de WCO.

Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren blijven rusten! In ons editoriaal 'Ontmoeting met de magistratuur over de WCO' informeerden wij u al over dit initiatief van het Interinstitutencomité. De opmerkingen en suggesties die naar aanleiding daarvan werden geformuleerd door de magistraten, de vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en van de FOD Economie werden mee opgenomen in de commentaren die het IBR ontving in het kader van zijn publieke raadpleging.

Algemeen kan worden gesteld dat de commentaren die naar aanleiding van deze publieke raadpleging werden geformuleerd, geen fundamentele wijzigingen zullen teweegbrengen aan de keuzes en standpunten die werden genomen in de Interinstitutenaanbeveling.

De studiediensten en juridische diensten van de drie instituten (IAB, IBR en BIBF) hebben alle ontvangen commentaren zorgvuldig geanalyseerd. Indien nodig werd een tegenargumentatie opgebouwd of werden voorstellen tot aanpassing van de Interinstitutenaanbeveling geformuleerd. Deze evaluatie, argumentatie en voorstellen werden op 1 september voorgelegd aan de Raad van het IAB en zullen ook door het IBR en het BIBF in hun eigen raden worden besproken. Ook het Interinstitutencomité zal deze materie behandelen op zijn volgende vergadering van 16 september.

Vervolgens werden de drie Instituten uitgenodigd om op 14 oktober een vergadering van de HREB bij te wonen met het oog op een informele ontmoeting over de Interinstitutenaanbeveling, vooraleer deze ter goedkeuring voor te leggen aan de HREB en de bevoegde minister.

Ongetwijfeld hebt u vastgesteld dat er in het najaar door verschillende organisaties heel wat seminars worden georganiseerd over de WCO en de Interinstitutenaanbeveling. In dit kader verlenen de drie Instituten hun medewerking aan vijf provinciale seminars, georganiseerd door Dyzo onder de titel ‘De economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? – WCO: taken en aansprakelijkheden van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor’.
U ziet het: naast onze talloze organisaties, wordt het nog een bijzonder intens najaar met betrekking tot de WCO!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter


[1] Het IAB kreeg van de Larcier Group de éénmalige en uitzonderlijke toestemming om deze artikels integraal op te nemen in dit editoriaal. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk en dankbaar.

Thema's:
Kernwoord(en):