Toenadering tussen IAB en rulingcommissie

15/09/2015 - IAB

Geachte confrater,

Op donderdag 10 september 2015 kreeg het IAB bezoek van de nieuwe voorzitter van de Dienst voorafgaande beslissingen (rulingcommissie): Steven Vanden Berghe.

Tijdens de meeting hebben we de voorzitter van de rulingcommissie meegedeeld dat we erg gesteld zijn op deze autonome en onmisbare dienst van de fiscale administratie. Die dienst biedt namelijk juridische zekerheid aan heel wat belastingplichtigen.

Verder grepen we ook de kans om hem enkele van onze verwachtingen over te maken.

In vergelijking met de advocaten of de grote auditkantoren, stellen we vast dat de kleine of middelgrote kantoren nog altijd relatief terughoudend staan tegenover de indiening van een rulingaanvraag.

Dat is allicht te wijten aan het feit dat de procedures te zwaar zijn, dat er veel berichten over en weer gestuurd worden of dat er veel vergaderingen aan te pas komen. Dat heeft op zijn beurt een aanzienlijke financiële weerslag op de cliënten-kmo’s.

Vandaar dat we de procedures willen inkorten, wat het werk van zowel de leden van de rulingcommissie als onze beroepsbeoefenaars zal vereenvoudigen. Daarom kijken we ernaar uit dat de DVB voor elke materie waarvoor ze bevoegd is (bijv.: vruchtgebruik, auteursrechten, partiële splitsingen, privévermogensbeheer) een standaardlijst opstelt met vragen die beantwoord moeten worden en aangevuld met documenten (in de prefiling-fase).

Doordat we allemaal beter voorbereid zijn, zullen de vergaderingen ook efficiënter verlopen en zullen er minder e-mails verstuurd moeten worden.

Dankzij zo’n lijst kunnen onze leden inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben om de vragenlijst in te vullen en de nodige documenten aan te leveren. Hierdoor hebben ze een beter zicht op de opportuniteit om al dan niet een aanvraag tot voorafgaande beslissing in te dienen.

Mijnheer Vanden Berghe had oren naar ons verzoek, waarvoor dank trouwens. Er werd dan ook afgesproken om over zes maanden een nieuwe meeting te beleggen, teneinde de in behandeling zijnde vragen te kunnen opvolgen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):