Overleg werpt zijn eerste vruchten af …

24/09/2015 - IAB

Geachte confrater,

Op 23 september hebben we deelgenomen aan een vergadering die door de FOD Financiën werd georganiseerd. De bedoeling was om te kijken hoever de werkgroepen - waar wij in het kader van de duurzame tax-cificatie aan deelnemen - staan. Enkele punten:

A) Belastingaangiften

De voorziene termijnen blijven van toepassing. Dus: 29 oktober 2015 voor TOW en eind september voor Biztax. Alle indieningsdata worden in detail vermeld in functie van de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

We stellen echter vast dat het aantal ingediende aangiften via mandataris ‘stagneert’. Wat PB betreft, werden op dit moment slechts 130 000 aangiften ingediend terwijl er 394 000 aangiften verwacht worden. Ook voor Ven.B. zijn de cijfers weinig positief: slechts 198 000 aangiften via Biztax op een totaal van 440 000 verwachte aangiften. Deze cijfers zetten ons aan om te reageren, want anders vrezen we voor een ‘opstopping’ wanneer de termijnen bijna aflopen!

Nog iets waar we graag nog eens op willen terugkomen: voor afwijkende, ofwel ‘gebroken’, boekjaren die bijvoorbeeld op 31 maart afgesloten worden en de statutaire algemene vergadering plaatsvindt in de loop van de 6de maand na afsluiting van het boekjaar, wordt automatisch een bijkomende termijn van 30 dagen toegekend. We weten dat een aantal belastingcontroleurs hier moeilijk over doen. Daarom zal de fiscale administratie op onze vraag net als vorig jaar een mededeling uitsturen.

B) Overleg – geboekte vooruitgang – werkgroep nr. 4 – duurzame tax-cificatie

Enkele weken geleden overlegden we met de administratie over de leesbaarheid van de fiscale brieven. Er werden gesprekken gevoerd over de ontvangen voorstellen, waarvan enkele zeer relevant lijken.

Met betrekking tot de heikele kwestie rond de btw-boetes werd ook vooruitgang geboekt. Vanaf aanslagjaar 2016 zal de mandataris geïnformeerd worden tijdens de periode tussen 31 maart en de datum waarop de boetes voor niet-indiening van de klantenlisting wordt geheven.

In dezelfde lijn zou de fiscale administratie vanaf aanslagjaar 2017 – voor zover de begroting dat toestaat – de mandataris informeren over alle berichten die in MyMinfin van de klant werden geplaatst. Dit is een antwoord op een van onze vragen die we enkele maanden geleden op de agenda hebben geplaatst.

C) Duurzame tax-cificatie?

U merkt het: een aantal zaken zijn aan het veranderen. Wil u meer weten? Een stand van zaken krijgen over deze nieuwe aanpak? De mogelijke ontwikkelingen opvolgen en kennisnemen van onze projecten? 

Kom dan zeker langs op de plenaire zitting rond de duurzame tax-cificatie die door de drie Instituten georganiseerd wordt op het Forum for the Future (26 november 2015). De drie voorzitters en ondervoorzitters van de respectievelijke Instituten zullen er samen debatteren met de minister van Financiën.

Duurzame tax-cificatie is namelijk meer dan alleen vertrouwen inboezemen, informatie uitwisselen en met elkaar praten: het is ook een opportuniteit om de huidige gang van zaken aan te pakken!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):