Administratieve vereenvoudiging: het kan! De regels van de btw-opeisbaarheid worden drastisch vereenvoudigd

8/10/2015 - IAB

Geachte confrater,

De afgelopen maanden heeft het IAB intens overlegd met het kabinet van de minister van Financiën. Opzet? Een drastische vereenvoudiging van de regels inzake ‘opeisbaarheid’ van de btw.

Deze regels bepalen wanneer de btw moet worden betaald, en wanneer btw op kosten kan worden afgetrokken. Hoewel het gaat om zeer technische regels, zijn ze belangrijk voor de praktijk. Wanneer de regels juist worden toegepast, vermijden bedrijven nalatigheidsinteresten of een verwerping van de btw-aftrek.

De regeling van de btw-opeisbaarheid werd grondig gewijzigd in 2013. Onder de nieuwe regels werd de factuur volledig buitenspel gezet. Meer zelfs, een voorschot mocht niet meer worden gefactureerd. De factuur mocht pas worden uitgereikt wanneer de betaling was ontvangen.

Onnodig om te zeggen dat zo’n systeem in de praktijk niet werkbaar is. Bedrijven betalen niet zonder dat ze een factuur hebben ontvangen. De factuur speelt al decennia een cruciale rol in het handelsverkeer. Zonder nog te spreken van de bijkomende administratie die een dergelijk stelsel oplegde aan de bedrijven en hun raadgevers, onder wie ook onze leden.

Om de praktische gevolgen van de nieuwe regels te temperen, werd voorzien in een administratieve overgangsregeling voor 2013 en 2014. Vervolgens werd een ‘definitieve’ administratieve regeling ingevoerd. Die kwam er in de praktijk op neer dat de wettelijke regels bijna volledig werden uitgehold. Tegelijk werden bijkomende verplichtingen opgelegd aan de ondernemingen. Het gevolg: een bijna onontwarbaar kluwen van regeltjes en afwijkingen op deze regels.

Wanneer een wet niet wordt gedragen door de praktijk, moet ze worden aangepast.

Vandaar dat het IAB de afgelopen maanden stappen heeft ondernomen om de regeling drastisch te vereenvoudigen. De nieuwe regel wordt klaar en duidelijk: de btw-rapportering volgt de factuur die correct wordt uitgereikt, zowel wanneer een factuur vooraf wordt uitgereikt als nadien.
Kortom, een (broodnodige) terugkeer naar de praktijk en de administratieve werking van de ondernemingen.

Het wetsontwerp is onlangs door de regering ingediend bij het parlement. Als alles goed gaat, worden de factureringsregels vanaf begin volgend jaar een stuk eenvoudiger.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):