Nieuwe vragenlijst antiwitwas: vergeet niet dat …

1/12/2015 - IAB

Geachte confrater,

Enkele dagen geleden hebben alle externe leden het bericht ontvangen dat de nieuwe vragenlijst antiwitwas kan worden geraadpleegd via het BeExcellent-platform. In een begeleidende tekst gaan we ook meer in detail op die vragenlijst die werd geüpdatet en aangevuld met het oog op de risicogeoriënteerde aanpak. Die nieuwe versie wordt bovendien opgenomen in de vragenlijsten van de thematische toetsingen antiwitwas van dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt die vragenlijst ingevoegd in de vragenlijsten van de reguliere toetsingen.

 

Hebt u nog geen toegang tot uw eigen BeExcellent-omgeving, vraag die dan aan via het e-loket. Neem voor meer informatie contact op met onze servicedesk of via 02 221 10 00.

 

Net als 2013 valt deze aanpak binnen de opdracht van het Instituut, zoals bedoeld door artikel 39 van de wet van 11 januari 1993 ter controle van de naleving door de externe accountants en/of belastingconsulenten van de verplichtingen die uit diezelfde wet voortvloeien. Wij sturen u deze versie zodat u de kans krijgt er een blik op te werpen en u kunt voorbereiden, maar ook om u te helpen de vragenlijst te begrijpen en op de juiste manier te gebruiken.

Over enkele weken ontvangt u via een webapplicatie de officiële vragenlijst. U wordt vriendelijk verzocht om die binnen een termijn van één maand in te vullen. Wat dat betreft, willen we uw aandacht trekken op drie belangrijke elementen die onlangs het onderwerp waren van een reeks commentaren waar we naar verwijzen.

A. Het invullen van de vragenlijst is in het kader van de antiwitwaswetgeving, meer bepaald artikel 30 van het reglement met de waarde van een norm, een belangrijk element.

B. Het wordt sterk aanbevolen om niet alleen de vragenlijst in te vullen, maar ook om een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet aan te stellen. Dat is alvast verplicht indien het kantoor minstens ‘tien externe beroepsbeoefenaars’ telt. Ook wanneer het kantoor minder dan tien externe beroepsbeoefenaars telt, raden wij u aan om de opportuniteit om een verantwoordelijke vrijwillig aan te stellen regelmatig te onderzoeken.

Voor zover de gegevens van deze verantwoordelijke werden gemeld in het e-loket, kan de vragenlijst immers op eenvoudige wijze ingevuld worden. 

C. Tot slot zult u in de vragenlijst zelf ‒ die u dus kunt consulteren in het BeExcellent-platform ‒ merken dat bepaalde vragen in het rood worden weergegeven.

Dat betekent dat het antwoord in het kader van de antiwitwaswetgeving ‒ die u intussen allemaal kent ‒ strikt moet worden nageleefd. Wanneer dat niet het geval is, dan vragen we dat er binnen een korte termijn actie wordt ondernomen. Dat zal alvast gepaard gaan met een verbeterplan.

De antwoorden op de vragenlijsten worden vervolgens onderzocht in het kader van de kwaliteitstoetsing. Ze zullen namelijk centraal staan in de dialoog met de toetser over de adequate organisatie van het kantoor, de kwaliteit en de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Diezelfde antwoorden zijn eveneens van groot belang om de kwetsbare punten van onze sector te identificeren – meer bepaald op het vlak van risicoanalyse ‒ en om adequate maatregelen te treffen, met name in het kader van de versterkte follow-upprocedure die als gevolg van de 4de evaluatie van België opgezet werd door de FAG.                    

 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):