Lening verstrekken aan cliënt brengt onafhankelijkheidsbeginsel in gedrang

8/12/2015 - IAB

Geachte confrater,

Mag u eigenlijk ingaan op de vraag van een cliënt om hem of haar een lening te verstrekken? Zelfs indien de nood hoog is en een snelle respons van uw zijde de cliënt echt kan voorthelpen, blijft het antwoord negatief. Op uw werkzaamheden als accountant en/of belastingconsulent is namelijk een belangrijke algemene verplichting van toepassing: de onafhankelijkheid!

Leidt mogelijk tot belangenconflict

Zo is het de extern accountant en/of belastingconsulent overeenkomstig artikel 11 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, een opdracht, een functie of een mandaat te aanvaarden of voort te zetten, wanneer de uitoefening daarvan hem in een positie van belangenconflict dreigt te plaatsen die van aard is het onafhankelijke oordeel dat hij moet uitbrengen in het gedrang te brengen.

De onafhankelijkheid biedt de accountant en/of belastingconsulent de mogelijkheid om de boekhouding en de fiscale aangiften van zijn cliënt met de vereiste kritische blik en op een objectieve wijze te behandelen.

Het verstrekken van een lening leidt mogelijk tot een belangenconflict in hoofde van de accountant en/of belastingconsulent ten opzichte van zijn cliënt, zelfs in die mate dat hij of zij afhankelijk wordt van de cliënt in diens welslagen zodat deze in staat is en blijft om de lening ook effectief terug te betalen.

Onafhankelijkheid en integriteit bewaren

Het algemeen belang, alsook de goede reputatie van het beroep, vereist dan ook dat de accountant en/of belastingconsulent in staat is om op onafhankelijke en integere wijze te oordelen over het boekhoudkundige en fiscale dossier van de cliënt, en in het uiterste geval een standpunt kan innemen dat afwijkt van dat van de cliënt.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):