Paritair comité voor vrije beroepen (PC 336) keurt drie cao’s goed

19/01/2016 - IAB

Geachte confrater,

Het paritair comité 336 heeft drie cao’s goedgekeurd. Dat paritair comité regelt de loons- en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers van de vrije beroepen, onder wie ook de accountants en de belastingconsulenten. Het IAB wordt vertegenwoordigd door raadslid Hein Vandelanotte.

Op 13 januari 2016 werden drie collectieve arbeidsovereenkomsten goedgekeurd en ondertekend. Een akkoord werd gesloten rond de ‘koopkracht’, het ‘tijdskrediet’ en het ‘Fonds voor vorming’.

Koopkracht

Vanaf 1 april 2016 wordt het effectief brutomaandloon verhoogd met 14 euro. De werkgevers kunnen ook in een gelijkwaardig voordeel voorzien volgens de formule bruto + patronale lasten. Bij een toekenning via maaltijdcheques wordt een verhoging voorzien van 1 euro per gewerkte dag. Daarbovenop geldt voor 2016 ook een eenmalige brutopremie van 42 euro voor wie voltijdse prestaties heeft geleverd tussen 1 januari 2016 en 31 maart 2016. Deze overeenkomst is geldig voor onbepaalde duur.

Tijdskrediet

Deze cao verlengt de bestaande cao’s rond tijdskrediet tot 31 december 2017, met uitzondering van het 1/5de tijdskrediet (lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid) vanaf 55 jaar en mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming dat ophoudt van kracht te zijn op 31 december 2016. De clausule dat de werkgever kan weigeren bij aanvragen door niet-uitvoerende bedienden en bedienden die een functie uitoefenen die niet door een andere bediende wordt uitgeoefend wordt eveneens verlengd (tot en met 31 december 2017).

Fonds voor vorming

Een regeling van opleidingspremies ‒ ook voor de bedrijfsleider! ‒ gekoppeld aan een bijdrageverhoging van 0,02 %. Er is een garantie ingeschreven van 1 750 euro aan premies, ongeacht de bijdrage.

De overeenkomst geldt voor een duurtijd van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):