Nieuws uit antiwitwasland

9/03/2016 - IAB

Geachte confrater,

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme heeft gevolgen zowel voor uw beroepsactiviteit als voor de kantoororganisatie, maar hij vormt ook een belangrijk onderdeel van de kwaliteitstoetsing en is een centraal thema van onze opleidingen. Vandaar ook dat we er regelmatig op terugkomen.

Om u daarin bij te staan, hebben wij in de afgelopen jaren een wettelijke, didactische en pragmatische benadering uitgewerkt. Via het gebruiksvriendelijke BeExcellent-platform stellen wij teksten, handleidingen, formulieren en tools ter beschikking. Bovendien hebben we onlangs een speciaal nummer van Accountancy & Tax gewijd aan de dynamiek van de risicogeoriënteerde aanpak, onder andere in het kader van het klantenonderzoek, en meer in het algemeen in het kader van de adequate interne organisatie van uw kantoor en het cliëntenacceptatie- en opvolgingsbeleid. Dat werd uitgebreid toegelicht tijdens de verschillende roadshowsessies.

2015 werd als gevolg van de vierde evaluatie van België door de FAG en de publicatie van de vierde AML-richtlijn beschouwd als een scharniermoment. Die hebben tot twee belangrijke elkaar aanvullende denkpistes geleid die het huidige operationele kader hebben bepaald. We geven een kort overzicht van alle mogelijke pistes, met een reëel tijdsperspectief.

=> Twee aspecten vloeien voort uit de vierde evaluatie van België door de FAG.

  • De risicoanalyse wordt opgenomen in het controlemechanisme dat ingesteld wordt krachtens artikel 39 van de wet van 11 januari 1993. Dat kwam eind december 2015 tot uiting in de nieuwe vragenlijst AWW, waarin sommige vragen betrekking hebben op de risicocliënten. Vandaag heeft bijna 80 % van de externe accountants en/of belastingconsulenten ‒ aan wie deze vragenlijst werd gericht ‒ de vragenlijst teruggestuurd. De extra vragen werden ook ingevoerd in de nieuwe vragenlijsten van de kwaliteitstoetsing, die goedgekeurd werden door de Raad van 2 februari 2016 en gebruikt zullen worden tijdens de definitieve fase van de kwaliteitstoetsing. Het IAB zal binnenkort een opleiding organiseren voor de toetsers. 
  • Tezelfdertijd werden onze antwoorden in het kader van de gemeenschappelijke evaluatie door de FAG aangevuld met argumentatie, statistieken en toelichtingen, wat een realistisch beeld van het terrein gaf. Op basis van de informatie die door alle actoren – onder wie de economische beroepen – werd meegedeeld, ontvingen we deze maand een eerste follow-upverslag dat werd opgesteld door de CFI. Voor de 40 aanbevelingen en de 11 onmiddellijke resultaten van de FAG hanteert dit actieplan de score die werd toegekend aan België, een gedetailleerde beschrijving van de factoren die de score rechtvaardigden, de te treffen maatregelen zoals aanbevolen door de FAG en de betrokken diensten en departementen die deze maatregelen zouden moeten uitvoeren. Dat document zal aandachtig worden bestudeerd om ons ervan te vergewissen dat onze antwoorden stipt en volledig werden opgenomen in de tekst, en om de aard en het belang van de te ondernemen acties zo goed mogelijk in de verf te zetten.

=> De omzetting van de 4de AML-richtlijn in het Belgische recht vertaalt zich concreet in de oprichting van een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van de minister van Financiën. Die werkgroep zal de omzetting organiseren en coördineren. De politiek verbindt zich ertoe om de omzetting in de mate van het mogelijke uit te voeren tegen december 2016. Daartoe hebben we onlangs een vragenlijst beantwoord die betrekking had op cliënten in risicolanden. Verder wonen wij de vergaderingen van de AML-werkgroep van de FEE bij, waarin met name werd beslist om samen, via de respectieve vertegenwoordigers, de invoeringen van de 4de AML-richtlijn in de respectieve nationale wetgevingen op te volgen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):