Aangiftetermijn Biztax voor gebroken boekjaren: pragmatische oplossing!

3/05/2016 - IAB

Geachte confrater,

U kent ongetwijfeld de problematiek inzake de indieningstermijn voor de aangifte in de vennootschapsbelasting voor gebroken boekjaren.

Artikel 310 WIB92 voorziet dat de termijn niet korter mag zijn dan een maand vanaf de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd, en die niet langer mag zijn dan zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De belastingplichtige krijgt in principe dus steeds minstens een maand ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening om een belastingaangifte in te dienen.

In de praktijk kan de strikte toepassing van deze regel echter aanleiding geven tot moeilijkheden. Dat is het geval voor de aangiften van de vennootschappen die hun boekhouding anders dan per kalenderjaar voeren en waarvan de jaarrekening is goedgekeurd op de statutair voorziene datum van de algemene vergadering, die in de loop van de zesde maand na de afsluitingsdatum van het boekjaar valt (bijvoorbeeld afsluitingsdatum boekjaar 30 september 2015, statutaire algemene vergadering voorzien op 18 maart 2016: uiterste indieningsdatum 31 maart 2016).

Tot nu stond de administratie in dat geval bij wijze van administratieve tolerantie op speciale individuele aanvraag een uitstel toe van dag op dag een maand na de statutair voorziene algemene vergadering (in ons voorbeeld: 18 april 2016), daar waar voor de andere aangiften automatisch steeds het einde van de maand volgend op de statutair voorziene datum als uiterste indieningsdatum wordt gehanteerd.

De meeste aangiften worden echter door de accountants of de belastingconsulenten ingediend en voor hen is het praktisch onmogelijk om voor al hun cliënten een opvolging dag per dag te organiseren en steeds een speciaal individueel uitstel aan te vragen.

We hebben er daarom bij de administratie sterk voor geijverd dat dezelfde administratieve tolerantie automatisch zou worden toegepast, in die zin dat de aangiften in de vennootschapsbelasting en de BNI-vennootschappen als tijdig worden beschouwd indien ze uiterlijk worden ingediend tegen het einde van de maand volgend op de statutair voorziene datum van de algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd (in ons voorbeeld: 30 april 2016).

Naar aanleiding van de parlementaire vraag heeft de minister geantwoord dat:

De administratie heeft de door u aangehaalde problematiek reeds onderzocht inzake vennootschapsbelasting. De administratie zal de voorgestelde administratieve tolerantie op systematische wijze toepassen, zowel voor de aangiften in de vennootschapsbelasting als voor de aangiften BNI/vennootschappen, waarvoor volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan:

  • het betreft een gebroken boekjaar (boekhouding anders gehouden dan per kalenderjaar);
  • de statutaire algemene vergadering vindt plaats in de loop van de 6de maand na afsluiting van het boekjaar;
  • het boekjaar wordt ten vroegste afgesloten op 1 maart.

Het bijkomende uitstel loopt tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de statutaire algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Wanneer de laatste dag van de maand een zaterdag, zon- of feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Wij wensen de minister van Financiën Johan Van Overtveldt en zijn administratie uitdrukkelijk te danken voor deze pragmatische oplossing!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):