Het IAB zet zich in voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

27/06/2016 - IAB

Geachte confrater,


Op 9 juni laatsleden hebben we een onderhoud gehad met de heer Philippe de Koster, de nieuwe voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Dit boeiende gesprek had twee hoofddoelen: ten eerste, aan de heer de Koster een overzicht te geven over de werking van ons Instituut en haar activiteiten, en ten tweede de moeilijkheden die onze leden kunnen ondervinden bij de toepassing van de antiwitwaswetgeving en de wijze waarop wij deze problemen trachten op te lossen. Maar ook vervolgens hem de acties voor te stellen die ons Instituut onderneemt om het beleid van de CFI te ondersteunen.

Dat gesprek, waarbij het Instituut het genoegen had als een betrouwbare partner van de CFI in haar strijd tegen de witwas van geld en de financiering van terrorisme te worden gehoord, is zeer constructief gebleken en vormde een unieke gelegenheid om antwoorden aan te reiken op onze diverse vragen, onder meer inzake de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd.

De heer de Koster liet immers verstaan dat er kortelings een werkgroep zal worden opgericht om een nieuwe impuls te geven aan de onderzoekwerkzaamheden teneinde tot een nauwkeurige omschrijving te komen van het begrip ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd.

Hij onderstreept evenwel dat het niet binnen de bevoegdheden van de beroepsbeoefenaar valt om een oordeel te vellen over het onderliggend misdrijf van witwassen aangezien dit tot de bevoegdheden van de CFI behoort. De economische beroepsbeoefenaars worden stellig aangeraden om de CFI enkel te melden dat zij een anomalie hebben vastgesteld (een atypische verrichting in vergelijking met het profiel van de klant), zonder te proberen het onderliggend misdrijf te identificeren.

Het onderhoud bood ons ook de kans om, aan de hand van enkele cijfers, de inzet van het IAB voor de strijd tegen het witwas van geld te onderstrepen: in 2015 hebben de economische beroepsbeoefenaars 162 meldingen bij de CFI ingediend, tegen 133 het jaar voordien. Bovendien meldt de CFI dat 24% van de aldus aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten doorgemelde dossiers in behandeling werd genomen, tegen gemiddeld 21,9% voor het geheel van de beroepen die onderworpen zijn aan de wet van 11 januari 1993.

Een andere maatregel die bijdraagt tot de uitvoering van een gepast beleid inzake de strijd tegen het witwassen van geld, met inbegrip van de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, is de kwaliteitstoetsing, die ons de mogelijkheid biedt om onze externe leden en hun kantoor bij te staan in de toepassing naar best vermogen van de preventieve antiwitwaswetgeving. In deze context werd voorgesteld om, samen met de CFI, een informatiesessie met de 70 toetsers van het Instituut te organiseren. Die informatiesessie zou de vorm moeten aannemen van een vraag-en-antwoordforum, gebaseerd op concrete voorbeelden, met het doel interactief te vernemen op welke wijze de CFI en onze toetsers de atypische dossiers aanpakken.

Met confraternele groeten,

                   Bart Van Coile                                                                                       Benoît Vanderstichelen
                   Ondervoorzitter                                                                                     Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):