FOD Financiën kondigt controleacties voor 2016 aan

7/07/2016 - IAB

Geachte confrater,

Zoals u weet, voert de fiscale administratie al enkele jaren doelgerichter fiscale controles uit. Aan de hand van datamining worden dan ook bepaalde aandachtspunten gevestigd.

De fiscale administratie heeft in april de categorieën van belastingplichtigen vrijgegeven die meer kans op een fiscale controle zullen krijgen. Deze controles worden gevoerd op basis van factoren die op een verhoogd fiscaal risico wijzen.

Zullen uw cliënten door de fiscus gecontroleerd worden? Het antwoord daarop is te vinden in de lijst die gepubliceerd werd op de website van de FOD Financiën. Uiteraard zal de fiscus daarnaast nog controles uitvoeren op de fiscale situatie van andere burgers en ondernemingen. 

De ondernemingen zullen vooral gecontroleerd worden als:

  • een horecazaak wordt uitgebaat en die niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken;
  • ze als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 hebben ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd;
  • ze, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet hebben nageleefd;
  • er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.

Wat de controles op de particulieren betreft, worden drie criteria gehanteerd die tot een controle of een vraag om bijkomende documenten en inlichtingen kunnen leiden:

  • het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden is van toepassing op de particulier;
  • de particulier heeft aangegeven dat hij recht heeft op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong;
  • de geautomatiseerde behandeling van de aangifte aan het licht brengt dat niet alle beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, aangegeven werden, er geen aangifte werd gedaan van een onroerend goed waarvan de particulier in België of in het buitenland eigenaar is en de particulier giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken.

De belastingplichtigen die, ondanks het feit dat hen een herinnering werd gestuurd, hun belastingaangifte niet indienden, zullen worden gecontroleerd. In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de belastingplichtigen die herhaaldelijk geen aangifte hebben ingediend.

Deze ongetwijfeld interessante informatie wordt u meegedeeld in het kader van onze nauwe relaties met de FOD Financiën, die het gevolg zijn van de invoering van de duurzame tax-cificatie.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):