Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme: werk aan de winkel

11/08/2016 - IAB

Geachte confrater,

De voorbije weken kwam het thema – dat bijzonder belangrijk is in het kader van de uitoefening van ons beroep – verschillende keren aan bod. Wij brengen daarom graag een stand van zaken van onze inspanningen om de teksten en tools te updaten, en standpunten te herzien. Zelfs niet-gepubliceerde documenten werden nagezien. De lijst met werkzaamheden is lang. Vandaar dat we in dit editoriaal tijd nemen om als rustig op een rijtje te zetten, deels om ons gerust te stellen of om de nodige maatregelen te treffen.

Zoals u weet, bevestigde de 4de AML-richtlijn het belang van de risicoanalyse – een basisbeginsel van het klantenonderzoek en de waakzaamheidsplicht – en bracht ze praktische wijzigingen teweeg die tegen december 2016 moeten worden omgezet in het Belgisch recht. In die context werden we door de FOD Financiën – die belast is met de coördinatie daarvan – uitgenodigd om, in samenspraak met de twee andere Instituten, een reeks voorstellen tot wijziging aan te brengen en aansporen tot een technische beschouwing van de tekst. Die uitnodiging vond plaats alvorens de tekst naar het parlement zou gaan. Onlangs lag de focus op de strijd tegen het terrorisme en de financiering van terrorisme – een zeer actueel onderwerp dezer dagen – en hebben we een geconsolideerde nationale lijst gepubliceerd van personen en entiteiten van wie de tegoeden en economische middelen worden bevroren krachtens artikel 3 van het KB van 28 december 2006. Door in te gaan op beide verzoeken van de minister van Financiën, bewijzen we dat we in staat zijn voorstellen te maken, dat onze deelname aan het debat meer dan verantwoord is en dat wij snel en op constructieve wijze informatie kunnen delen.

Onlangs werd het 22ste activiteitenverslag van de CFI gepubliceerd, waarin verslag wordt gemaakt van het jaar 2015 dat overigens een kentering vormde. Wij hebben uw aandacht gevestigd op onder andere enkele pertinente analyses op het gebied van de risicogeoriënteerde aanpak. De CFI geeft in zijn jaarverslag uitgebreid commentaar op de nationale risicoanalyses en op twee sectorale risicoanalyses (we merken op dat de analyse van de economische beroepen niet is opgenomen, omdat die vandaag nog steeds vertrouwelijk is). Wij hechten bijzonder veel aandacht aan dat belangrijke aspect, onder andere via het antiwitwasonderdeel in de kwaliteitstoetsing waarin vragen met betrekking tot de risicoklanten werden ingevoerd (gebaseerd op onze sectorale risicoanalyse) en in de keuze van de dossiers.

Verder hebben we de nieuwe vragenlijst antiwitwas gepubliceerd. We hechten er veel belang aan dat alle externe accountants en belastingconsulenten op individuele wijze of via hun verantwoordelijke voor de toepassing van de wet, deze vragenlijst zullen beantwoorden.

Op dit moment moeten we echter vaststellen dat iets meer dan 500 leden hun vragenlijst nog niet hebben teruggestuurd. Zij ontvangen een laatste herinnering per brief, waarna andere, dwingendere maatregelen zullen worden toegepast. Wij verwijzen daarbij naar artikelen 40 en 41 van de wet van 11 januari 1993.

Het staat buiten kijf: er wordt heel wat informatie en documenten gedeeld die betrekking hebben op de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en dat heeft onmiddellijk impact op de kantoororganisatie. Wij begeleiden u daarbij door deze ter beschikking te stellen en te updaten. Daartoe gebruiken we dit kanaal, maar ook bijvoorbeeld het BeExcellent-platform.

Antiwitwas is een algemene verantwoordelijkheid, voor alle leden, en niemand wordt daarvan vrijgesteld. In de nabije toekomst zullen wij werken aan het verbeteringsplan van België, een gevolg van de vierde evaluatie door de FAG, en zullen we de 4de AML-richtlijn omzetten in Belgisch recht.
Wordt zeker vervolgd!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):