Ideeën en acties

28/09/2016 - IAB

Geachte confraters,

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is een van de onderwerpen die de laatste jaren een toenemende belangrijke impact heeft op onze beroepsactiviteit. In zoverre zelfs dat het onderwerp de laatste maanden voortdurend in de kijker staat.

Daarom trachten we u in onze editorialen zo goed mogelijk te informeren, onder andere over de ondernomen acties of de werkzaamheden die nog op de agenda staan. Zodoende brengen we een stand van zaken of vestigen we uw aandacht op één of ander specifiek aspect. In 2016 hebben we meerdere berichten verzonden, waarin zowel praktische informatie als strategische overwegingen aan bod kwamen:

Vierde AML-richtlijn, brandend actueel

Vandaag behandelen we de recente ontwikkelingen rond de vierde AML-richtlijn en de omzetting ervan in het Belgisch recht. Die richtlijn vormt immers de hoeksteen van ons denkproces. Voor ons is dat de gelegenheid om uw kennis te actualiseren over de agenda en de modaliteiten van de omzetting ervan in het Belgisch recht, de ondernomen acties en de vermoedelijke evoluties. Ook vestigen we uw aandacht op een reeks van nieuwe relevante documenten die door de Europese Commissie werden gepubliceerd. 

 • Omzettingsprocedure 
  De vierde antiwitwasrichtlijn werd op 20 mei 2015 aangenomen. In haar actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering heeft de Europese Commissie de lidstaten opgeroepen de datum voor de effectieve omzetting van de richtlijn te vervroegen naar eind 2016. De regering stelt momenteel alles in het werk om die doelstelling te halen!

  In juni 2016 kregen we op basis van een eerste vertrouwelijke versie van de tekst de kans om meerdere commentaren te formuleren en vragen te stellen. Daarover werd nadien verslag uitgebracht tijdens diverse vergaderingen in de verschillende ministeriële kabinetten (Peeters, Borsus ...). Zo konden we onze bezorgdheid uiten over bepaalde maatregelen die een problematische invloed hebben, onder meer en in het bijzonder op de kleine en middelgrote kantoren. 
 • Europese lijst van risicolanden
  We weten ook dat de vierde antiwitwasrichtlijn criteria vastlegt om derde landen met een hoog risico te identificeren. Na haar analyse heeft de Commissie 13 rechtsgebieden vastgesteld met een hoog risico voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese lijst van de derde landen met hoog risico is in ruime mate geïnspireerd op de Financiële Actiegroep (FAG - het controleorgaan van de OESO) en werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 20 september 2016. Belangrijk om te weten is dat die lijst drie keer per jaar zal worden geactualiseerd. 
 • Naar een 5de AML-richtlijn?
  Uit een persbericht vernemen we dat de Commissie op 5 juli 2016 een voorstel tot herziening heeft aangenomen dat de EU-regels inzake witwaspraktijken verder verscherpt om terrorismefinanciering tegen te gaan en te zorgen voor meer transparantie over wie de werkelijke eigenaar - de uiteindelijke begunstigde - is van ondernemingen en trusts. De wijzigingen die vandaag zijn voorgesteld om zowel terrorismefinanciering als transparantiekwesties aan te pakken, zijn doelgericht en proportioneel om enkele dringende wijzigingen in het bestaande kader aan te brengen. Dit is het eerste initiatief voor de implementatie van het actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering van februari 2016 en maakt ook deel uit van een bredere actie om de fiscale transparantie te verhogen en fiscale misbruiken aan te pakken.

Concreet

Wij volgen het dossier intern op de voet en houden er rekening mee dat de grote meerderheid van onze kantoren hun beroep uitoefenen in het kader van kleine en middelgrote structuur. Binnenkort zal dat ook worden besproken en opgevolgd binnen de uitgebreide Antiwitwascommissie, die binnen het Instituut duidelijk in die zin werd versterkt. Onze actieve deelname aan de werkzaamheden van de Working Party 'Money Laundering' van de FEE reikt ook ideeën aan en levert talrijke praktische vergelijkingspunten op, waaronder een database waarop we ons zullen baseren om de evolutie en de omzettingsmodaliteiten van de vierde AML-richtlijn in de verschillende nationale wetgevingen op te volgen.

Met confraternele groeten,


                         Bart Van Coile                                                                              Benoît Vanderstichelen
                         Ondervoorzitter                                                                             Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):